מכרז מס 03/2024 התקנת דשא סינטטי מגרש עירוני

   

1.      מועצה מקומית אכסאל מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים לביצוע עבודות שיפוץ והתקנת דשא סיננטטי במגרש עירוני .
 
2.      רשאים להשתתף במכרז קבלנים שעומדים בתנאי הסף המפורטים בתנאי המכרז אשר מנהלים ספרי חשבונות ומע"מ כחוק, יש לצרף אישורים.
 
3.      ההצעה תוגש במעטפה סגורה במסירה ידנית בלבד ותוכנס לתיבת המכרזים בצירוף כל המסמכים כולל תוכניות חתומות ע"י הקבלן בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים הכללי לצרכן  בשווי 100,000 ש"ח לטובת מ.מ אכסאל  בתוקף עד תאריך 22.10.2024 , הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.
 
4.      סיור קבלנים ייערך ביום שני  תאריך 15.7.2024 שעה 11:00 , המפגש יהיה בבניין המועצה בכפר אכסאל.
 
5.      ניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 1000 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה .
 
6.      המועד האחרון להגשת ההצעות היינו יום  שני   תאריך 22.7.2024  שעה  18:00 .
ההצעות תוגשנה ידנית בלבד ויוכנסו לתיבת המכרזים .
 
7.      אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המכרז בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה וזאת בלי שיהיה לה הסבר ולא יהיה כל טיעון של אחרים עקב כך.
 
 
                                                                                                                  בכבוד רב,
 
                                                                                                עו"ד עבדאלסלאם דראושה  
                                                                        ראש המועצה
 
 
 
 
 
 
 
اعمال تركيب العشب الصناعي في الملعب البلدي
 
1.       يعلن المجلس المحلي أكسال عن رغبته بقبول عروض من مقاولين لتنفيذ اعمال تركيب العشب الصناعي في الملعب البلدي,
 
2.      تقبل العروض فقط من مقاولين يستوفون الشروط الأساسية المفصلة في كتاب شروط المناقصة والذين يديرون حسابات قانونية ويجب ارفاق شهادات اثبات سارية المفعول ,
 
3.      تقدمالعروضفيظرفمغلقوتسلمباليدفقطوتدخلالىصندوقالمناقصاتمرفقه بالوثائق المطلوبةوالخرائط موقعه من قبل المقاول ومرفقه بكفالة بنكية مرتبطة بجدول غلاء المعيشة بقيمه 100,000 شاقللصالح المجلس المحلي اكسال سارية المفعول حتى موعد أقصاه 22/10/2024، والعرض الذي لا يرفق به كفاله بنكيه لا يجري بحثه.
 
4.      تجري جولة المقاولين في يوم الاثنين، الموافق  15/7/2024، الساعة 11:00, اللقاء في بناية المجلس في قرية أكسال .
 
5.      يمكن الحصول علي نماذج المناقصات من مكاتب المجلس المحلي اكسال في ساعات الدوام العادية , مقابل مبلغ قيمتة 1000 ش.ج لا تعاد في أي حال.
 
6.      اخر موعد لتقديم العروض يوم الاثنينالموافق 22/7/2024  الساعة 18:00، العروض تقدم باليد فقط وتدخل لصندوق المناقصات في مكتب سكرتير المجلس.
 
7.      المجلس المحلي غير ملزم بقبول ادنى عرض او اي عرض اخر والمجلس يحتفظ بحقه لأبطال او اضافة اي جزء من قيمة المناقصة وذلك حسب الميزانيات المتوفرة لديها وبدون أي تفسير لذلك , ولا يحق لأحد المطالبة بأي تعويض يكون نتيجة ذلك .
 
                                                                                     مع الاحترام،
 
                                                                        المحامي عبد السلام دراوشه
رئيس المجلس المحلي