תכנית שנתית לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות 2022

חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מקדם את השתתפותם הפעילה של אנשים עם מוגבלות בחברה וכן את קידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים. החוק קובע את יעד הייצוג ההולם (5%) וכן את הפעולות הנדרשות להשגת יעד זה.
 • ​מעסיק ציבורי גדול המעסיק מעל 100 עובדים, שלא עמד עמידה מלאה ביעד הייצוג ההולם (5%) בשנה מסוימת יכין תכנית שנתית שתסייע לו לקידום העמידה ביעד ויפעל ליישומה.  
 • התכנית תאושר על ידי הנהלת הגוף הציבורי ותפורסם באתר האינטרנט שלו עד 31.10 באותה שנה. 
 • נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות היא הגוף המפקח ואוכף ייצוג הולם בגופים הציבוריים. 
  לאחר פרסום התכנית השנתית יש לשלוח את הקישור לדף באתר בו פורסמה התכנית למייל הייעודי של הנציבות: Taasukanet@justice.gov.il.
  יש לצרף למייל תיעוד של המשרות הייעודיות שפרסמתם בשנה החולפת, לציין האם אוישו בפועל ובמידה ולא אוישו לפרט מדוע.
 • על התכנית לכלול הוראות ופעולות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בארגון לשנת העבודה הבאה (ינואר-דצמבר 2022). תוך התייחסות לפעולות ולנתונים הרלוונטיים מהשנה החולפת (2021).
 • התכנית השנתית תוכן בהתחשב בגורמים לאי עמידה מלאה ביעד הייצוג בשנה הקודמת.
תכולת התוכנית
על-פי החוק יש לכלול בתכנית הוראות בעניינים כמפורט להלן:
 • ​העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים/עובדים עם מוגבלות משמעותית
 • ייעוד משרות לאנשים עם מוגבלות במגוון תפקידים ודרגות
 • פניה לרשימת הגורמים העוסקים בשילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית המפורסמת באתר נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
 • תיעוד יישום התכנית, ובכלל זה הנימוקים לבחירת מועמדים למשרות פנויות (משרות רגילות אליהן התמודדו גם עובדים עם מוגבלות)
לפרטים נוספים יש לעיין בהוראות ס' 9ג לחוק (ראו נספח).
 
מרכזי "תעסוקה שווה" של המטה לשילוב אנשים עם מוגבלות בשוק העבודה עומדים לרשותכם להדרכה בהכנת התכנית השנתית. השירות הינו  ללא עלות. ראו פרטי קשר בסעיף ד' להלן.
להרחבה, ניתן לעיין בחוברת המידע - העסקת עובדים עם מוגבלות במגזר הציבורי וכן באתר הנציבות.
 
 
 

 

סיכום פעילות 2021:

 
א.    פרטים מנהליים​
 1. שם הארגון: מועצה מקומית אכסאל
 2. מידת העמידה ביעד הייצוג ההולם לשנת 2021 (כפי שפורסם באתר הנציבות): בינונית / נמוכה / אי-עמידה  
 3. מספר עובדים המועסקים בארגון כיום (כולל עובדים זמניים או בחלקיות משרה): 293
 4. מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית הנדרש לעמידה מלאה ביעד (5% מכלל העובדים):  6
 5. פרטי ממונה תעסוקת אנשים עם מוגבלות בארגון: שם מלא: עבד אלסלאם דראושה  תפקיד: מזכיר המועצה.
  כתובת מייל : salamd@iksal.muni.il  טלפון: 050-524-3177
​ב.    סיכום פעילות לקידום העסקת אנשים עם מוגבלות בשנה החולפת 2021
במסגרת התכנית השנתית נדרש לסכם ולתעד את הפעילות שנעשתה בארגון בשנה החולפת לקידום העסקתם של עובדים עם מוגבלות משמעותית.
 1. ייעוד משרות (משרות המיועדות רק למועמדים עם מוגבלות משמעותית)
  שימו לב! - במייל שישלח לנציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, יש לצרף תיעוד של המכרזים שפורסמו ולציין האם אוישו. לצורך שמירה על צנעת הפרט, אין לפרסם מכרזים אלה כחלק מפרסום התכנית באתר.
  1. ​יעד
   • ​​מספר המשרות הייעודיות שתוכנן לאייש בשנה החולפת (בהתבסס על התוכנית השנתית הקודמת): 1
  2. ביצוע
   • ​​מספר משרות כולל שהארגון פרסם  בשנה החולפת: 2
   • כמה מתוכן משרות ייעודיות?   0
   • מספר המשרות הייעודיות שאוישו: 0
 2. משרות שאוישו בהעדפה מתקנת
  (העדפת העסקתם או קידומם של מועמדים או עובדים עם מוגבלות משמעותית, שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים או עובדים אחרים)
  1. מספר המשרות (שאינן ייעודיות) שאוישו בהעדפה מתקנת: 0
 3. קידום עובדים עם מוגבלות בתוך הארגון
  1. מספר עובדים עם מוגבלות משמעותית שקודמו בארגון בשנה החולפת:   0
 4. האם קיים תיעוד בארגון לבחירת המועמד במכרזים בהם התמודד מועמד עם מוגבלות משמעותית (במכרזים רגילים בהם נשקל מתן העדפה מתקנת)?  כן/לא
 5. פירוט הגורמים אליהם נעשו פניות לצורך איתור ושילוב מועמדים עם מוגבלות משמעותית:
  • תעסוקה שווה  
  • מרכז עוצמה  
  • מרכז ריאן  
  • מתנ"ס  
 6.  התאמות שניתנו למועמד או לעובד (יש להימנע מציון פרטים מזהים):
  (בתהליך המיון, סביבת עבודה פיזית, התאמת דרישות התפקיד, שעות העבודה וכיוצ"ב)
  לא היו בקשות מסוג זה, אנו מתכננים לערוך מיפוי בקרב העובדים. ונפעל לביצוע התאמות במידת הצורך
 7. פעולות נוספות שנעשו בארגון לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית:
  (הדרכות עובדים, מפגשי הנהלה, פרויקטים מיוחדים וכיוצ"ב)
  התקיימה הדרכת עובדים, מפגשים עם הנהלת המועצה ומנהלי המחלקות בדגש על חשיבות שילוב בעלי מוגבלויות ברשות.
 8. פירוט הלקחים שהופקו (שימור-שיפור-שינוי):
  בין היתר, יש להתייחס לפערים בין מה שדווח בתכנית השנתית הקודמת לבין מה שנעשה בפועל (לדוג': משרות ייעודיות שתכננתם לפרסם ולא פורסמו בסוף או פורסמו ולא אוישו)
בשנה החולפת פורסמו שני מכרזי כח אדם בלבד, אחד מהם מכרז פנימי לתפקיד מנהל אגף מערך הכספים, למכרז הנ"ל ניגש מועמד יחיד. המכרז השני היה לתפקיד פקח סביבתי, תפקיד שדורש מאמץ פיזי וכושר גופני מתאים, לכן תפקיד הפיקוח לא מתאים למועמדים שהם בעלי מוגבלות. המועצה ביקשה תקן לעו"ס בשנת 2021 שאותו תכננו לייעד למועמד\ת בעל מוגבלויות, לצערנו התקן לא אושר. בתקציב המועצה לשנת 2022 מובטח לנו תקן עו"ס שאותו נייעד לבעל מוגבלות,  נפעל לקידום אישור התקן לשם ייעודו לשילוב בעלי מוגבלויות במועצה המקומית אכסאל. נקיים הדרכה ברמה של מנהלי מחלקי מחלקות והנהלת מועצה בחסות תעסוקה שווה להעלאת המודעות להעסקת בעלי מוגבלויות. הירידה הקטנה ברמת העמידה בייצוג ההולם נבעה מפרישת אחד העובדים בעל מוגבלות ואי קליטת עובד בעל מוגבלות. עם סיום הליך המיפוי אנו נפעל לשמר את העסקתם של בעלי המוגבלויות בארגון. ומקווים לקליטת עובדים בעלי מוגבלות.
​​​ג.     תכנית שנתית מפורטת לשנת 2022
בחלק זה של התכנית יש להתייחס לשנה הקרבה (ינואר-דצמבר) - ייעוד משרות בארגון, אופן יישום העדפה מתקנת, וגורמים אליהם כבר פניתם או שבכוונתכם לפנות. תשומת לבכם כי יישום התכנית עשוי להיבדק על ידי הנציבות, כך שעליכם לתעד את אופן ביצוע התכנית במהלך השנה.
 1. ייעוד משרות במגוון תפקידים ודרגות
  מעסיק שלא עמד ביעד חייב לייעד משרות במסגרת התוכנית השנתית ובפועל.
  • מספר המשרות הכולל המתוכננות להתפרסם ב 2022: 2-3
  • מספר המשרות הייעודיות (למועמדים עם מוגבלות משמעותית) המתוכננות: 1
  • היקפן מסך המשר​ות המתוכננות להתפרסם: 30%
  • ​פירוט סוג המשרות הייעודיות (ככל שידוע): המועצה מתכננת לייעד משרה בתחום הרווחה (עובדים סוציאליים)
 2. בנוסף לייעוד משרות, מעסיק מחויב למתן העדפה מתקנת בקבלה ו/או בקידום של מועמדים עם מוגבלות משמעותית שהם בעלי כישורים דומים לכישוריהם של מועמדים אחרים לתפקיד.
  נא פרטו הפעולות שבכוונתכם לנקוט בארגון ליישום הנחייה זו (הדרכות לוועדות המכרזים, הוספת הוראה בפרסום המכרז הנוגעת להעדפה מתקנת וכיוצ"ב).
  המועצה תכלול תנאי בתנאי מכרזי כח האדם שמעניק עדיפות למועמדים ומועמדות בעלי מוגבלויות.
 3. פירוט הגופים אליהם פניתם בעת הזו ו/או בכוונתכם לפנות העוסקים בשילובם בתעסוקה של מועמדים עם מוגבלות משמעותית – ניתן  להיעזר ברשימה המופיעה באתר הנציבות וכן במרכזי  "תעסוקה שווה".
  • תעסוקה שווה  
  • מרכז עוצמה  
  • מתנ"ס  
  • מרכזי ריאן  
 4.  פירוט פעולות מתוכננות ונושאים לקידום העסקת עובדים עם מוגבלות משמעותית בארגון
  (בין היתר – קבלת ליווי ע"י מרכזי תעסוקה שווה, פעולות שייעשו על-ידי המעסיק להעלאת המודעות ולקידום הנושא, מפגשי הנהלה, הדרכת מנהלי הארגון, הדרכה לוועדות המיונים/הקבלה אודות ראיון מונגש, ועוד)
  • הדרכה לממונה תעסוקה שווה ברשות
  • מפגשים עם הנהלת המועצה ומנהלי המחלקות.
  • תכנון יום הדרכה למנהלים בשיתוף מרכז תעסוקה שווה
  • תהליך מיפוי עובדים
  • כל בקשה להתאמה תקבל מענה.
ישיבת הנהלה בה הוצגה התכנית ואושרה, התקיימה בתאריך : 21.10.2021
 
חתימת מנכ"ל/יו"ר/ראש הרשות:
שם מלא: עו"ד מוחמד שלבי תפקיד: ראש המועצה​