מכרז מס 1/2024 - עבודות שיקום ופיתוח כביש מס 503 באכסאל

 מכרז מס' 1/2024 - עבודות שיקום ופיתוח כביש מס 503 באכסאל

 
 
1.      מועצה מקומית אכסאל מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומים ביצוע עבודות שיקום ופיתוח כביש מס' 503 באכסאל.
 
2.      רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים אצל רשם הקבלנים לענף כבישים ופיתוח סעיף ראשי 200 ובסיווג כספי מתאים אשר מנהלים ספרי חשבונות ומע"מ כחוק, יש לצרף אישורים.
 
3.      ההצעה תוגש במעטפה סגורה עם כל המסמכים כולל תוכניות חתומות ע"י הקבלן בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד הסלילה בשווי 30,000 ש"ח לטובת מ.מ אכסאל  בתוקף עד תאריך 12/9/2024 , הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.
 
4.      סיור קבלנים ייערך ביום  שני  בתאריך 3/6/2024 שעה 10:00, המפגש יהיה בבניין המועצה בכפר אכסאל.
 
5.      ניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 1000 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה .
 
6.      המועד האחרון להגשת ההצעות היינו יום  חמישי  תאריך -13/6/2024 שעה  18:00 .
ההצעות תוגשנה ידנית בלבד ויוכנסו לתיבת המכרזים במשרד מזכיר המועצה .
 
7.      אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המכרז בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה וזאת בלי שיהיה לה הסבר ולא יהיה כל טיעון של אחרים עקב כך.
 
 
                                                                                                בכבוד רב,
           
                                                                                    עו"ד עבד אלסלאם דראושה
                                                                        ראש המועצה המקומית
 
 
 
 
 
المجلسالمحليأكسال
هاتفرقم : 04-6554339
مناقصه 1/2024
أعمال تعبيد وترميم شارع رقم 503 في بلدة اكسال
 
1.      يعلن المجلس المحلي أكسال عن رغبته بقبول عروض من مقاولين مسجلين بطريقه الظرف المختوم لأعمال تعبيد وترميم شارع رقم 503 في بلدة اكسال.
 
2.      تقبل العروض فقط من مقاولين ذوي خبره ومسجلين في سجل المقاولين للفرع الرئيسي لاعمال التطوير 200 تصنيف مالي ملائم لقيمة العطاء,على المقاول ارفاق شهادة مقاول في سجل المقاولين وشهادات اثبات ادارة حسابات قانونيه في ضريبة الدخل وضريبة القيمه الاضافيه ومصدقه من مراقب حسابات قانوني.
                         
3.      تقدم العروض في ظرف مغلق مع الوثائق وتعاد مع جميع الخرائط ووثائق العطاء موقعه من قبل المقاول ومرفقه بكفاله بنكيه مرتبطه بجدول غلاء تعبيد الطرق بقيمه 30,000 شاقل لصالح المجلس المحلي اكسال سارية المفعول حتى موعد أقصاة 12/9/2024, والعرض الذي لا يرفق به كفاله بنكيه لا يجري بحثه .
 
4.      تجري جولة المقاولين في يوم  الاثنين-, الموافق -3/6/2024, الساعه 10:00 , اللقاء في بناية المجلس في قرية أكسال .
 
5.      يمكن الحصول علي نماذج المناقصات من مكاتب المجلس المحلي اكسال في ساعات الدوام العادية , مقابل مبلغ قيمتة 1000 ش.ج لا تعاد في أي حال.
 
6.      اخر موعد لتقديم العروض يوم  الخميسالموافق 13/6/2024الساعه 18:00  , العروضات تقدم باليد فقط وتدخل لصندوق المناقصات في مكتب سكرتير المجلس .
 
7.      المجلس المحلي غير ملزم بقبول ادنى عرض او اي عرض اخر والمجلس يحتفظ بحقه لابطال او اضافة اي جزء من قيمة المناقصه وذلك حسب الميزانيات المتوفرة لديها وبدون أي تفسير لذلك , ولا يحق لأحد المطالبه بأي تعويض يكون نتيجة ذلك .
 
                                                                                     معالاحترام,
 
                                                                        المحاميعبدالسلامدراوشة
رئيسالمجلسالمحلي