הליך הקצאה מס 01/2021

 
 
מועצה מקומית אכסאל
 
 
 
הליך הקצאת מבנה ללא תמורה ובחירת גוף להפעלת מעון יום לגיל הרך
 
 
 
 
שנת – 2021
 
 
 
 


תוכן עניינים
בפיקוח האגף הבכיר למעונות יום -משרד העבודה והרווחה
 
1.      תבחינים להקצאה - והוראות כלליות ....................................................... 2
 
2.      תנאי סף להשתתפות בהליך ההקצאה .................................................... 10
2.1  2. פרטים על הגוף המציע  —נספח א'/ 2 ............................................11
2.2   אישור עורך דין על הפרטים בדבר המציע כתאגיד—נספח ב'/ 2 ...... ..........12
2.3   ניסיון המציע והיקף פעילותו בניהול מעון יום—נספח ג'/ 2 ....................13
2.4   נוסח התחייבות לעניין כ"א שיעמיד המציע לרשות הליך הקצאה, נספח ד'/ 2....14
2.5  נתוני מנהל/ת המסגרת/המעון המיועד/ת—נספח ה'/ 2 .........................15
2.6  נתוני המדריכ/ה החינוכ/ית המיועד/ת—נספח ו'/ 2 ..............................16
2.7  תפיסה חינוכית טיפולית לניהול מעון יום—נספח ז'/ 2 ..........................17
2.8 שירותים נוספים—ללא תשלום נוסף-נספח ח'/ 2 .................................18
2.9 פירוט בדבר התאמת המציע להפעלת מעון יום לגיל הרך-נספח ט'/ 2 .........19
2.10 נוסח המלצה ואישור היקפי פעילות-נספח י'/ 2 ...................................20
     3. הצהרת המציע :
 3.1  הצהרת המציע - נספח א'/ 3 ........................................................... 21
 3.2  נוסח ערבות הצעה- נספח ב'/ 3 ........................................................23
 3.3  תצהיר העדר הרשעות-נספח ג'/ 3 ....................................................24
3.4   תצהיר-אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום-נספח ד'/ 3...........25
3.5  אישור יכולת פיננסית-נספח ה'/ 3 ....................................................26
     4. נוסח חוזה התקשרות:
4.1 נוסח חוזה התקשרות-נספח א'/ 4 ......................................................27
4.2   נוסח ערבות להבטחת קיום החוזה-נספח ב'/ 4 .....................................38
4.3 תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים – נספח ג'/ 4 ..............................39
4.4  התחייבות הגוף המציע במידה ויבחר כזוכה – נספח ד'/ 4 .......................40
4.5 אישור קיום ביטוחים לתקופת הפעלת המעון – נספח ה'/ 4 .....................41
 
 
 
הליך הקצאת מבנה ללא תמורה ובחירת "גוף מפעיל", לניהול, אחזקה והפעלה של מעון יום לגיל הרך עבור המועצה המקומית אכסאל
להלן , ( גוף מפעיל ) : " תאגיד רשום ללא מטרות רווח"
 
1.      תבחינים להקצאה - והוראות כלליות
1.       מטרת ההקצאה - המועצה המקומית אכסאל (להלן:"המועצה") , פונה בזאת לקבלת הצעות לניהול והפעלת מעון יום לגיל הרך לגילאי שלושה חודשים ועד לשלוש שנים במבנה ייעודי הנמצא בגוש 16905 חלקה 3 מגרש 117/2 , אשר יוקצה לגוף מפעיל , בהתאם ל - " נוהל הקצאת קרקע / מבנים" של משרד הפנים , (חוזר מנכ"ל 5/2001 , 6/2002 , 7/2004 , 7/2005 4/2007 על תיקוניהם).
 
2.        תקופת ההקצאה - 10שנים ואפשרות הארכה בשתי תקופות נוספות בנות 5 שנים לכל תקופה אולם בטרם יוחלט על הארכת תקופת ההקצאה כאמור , תתקבל חוות דעת מאת היחידה המקצועית המתאימה ברשות המקומית המאשרת כי נערכה בדיקה והקרקע עדיין משמשת את אותו גוף לאותו שימוש לה הוקצתה וכי עדיין קיימת נחיצות לאותו שימוש ציבורי בקרקע . מועצת הרשות תקיים דיון לבחינה מחודשת של צרכי הציבור ותחליט אם לאשר את הארכת ההסכם . לאחר אישור מועצת הרשות יש להביא את ההסכם לאישור שר הפנים בתאם להוראות בסעיף 188 לפקודת העיריות וסעיף 190א לצו המועצות המקומיות בהתאמה .
 
3.        אופן השימוש – ההקצאה תינתן לגוף מפעיל ללא מטרות רווח עמותות רשומות המוכרות כמלכ"ר / חברות לתועלת הציבור ללא מטרות רווח .  
א. המועצה תקצה לגוף מפעיל בתמורה סמלית  מקרקעין בשטח של 1900 מ"ר שעליהם מבנה מעון היום בשטח 725 מ"ר הנמצא בגוש 16905 בחלקה 3 בכפר אכסאל , ואשר נבנה בהתאם לפרוגראמה והנחיות לתכנון מעונות יום של משרד העבודה והרווחה.
ב. המבנה בן ארבע כיתות, ויועד לקלוט כ 100 פעוטות, לגילאי 3 חודשים עד 3 שנים, והכל בהתאם להנחיות ודרישות האגף הבכיר למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, הנמצא באחריות ובפיקוח משרד העבודה והרווחה.
ג. לא תעשה במבנה פעילות שונה מפעילות עבורה הוקצתה לגוף
ד. לא תעשה במבנה פעילות עסקית , מסחרית למטרות רווח
ה. לא יעשה שימוש במבנה לפעילות פוליטית מפלגתית
ו. לא ייעשה שימוש בקרקע הנוגד להוראות כל דין
 ז. במידה והגוף המקבל יתפרק או תופסק פעילותו או יבוטל ההסכם , תוחזר הקרקע מיידית – כולל החזקה עליה – אל הרשות המקומית . 
ח. לגוף המקבל לא תהיה סמכות להעביר הקרקע/ מבנה או לשעבדה לאחר .
 
4.       מטרת השימוש  -  מטרת הקצאת המבנה היא הפעלת מעון יום לגיל הרך ויעודי קליטת פעוטות/ילדים לאימהות עובדות – לתמיכה ולעידוד שילובן
 
 
של אימהות בשוק העבודה תוך שיפור פוטנציאל הצמיחה של כל המשק וצמצום אי השוויון באמצעות העלאה הדרגתית של שיעור התעסוקה ורמת השכר בקרב שני ראשי משק הבית, עוד ניתן לקלוט במעון היום פעוטות /ילדים במצבי סיכון וסכנה המופנים ע"י הלשכה לשירותים חברתיים מהיישוב אכסאל ובהתאם להוראות התע"ס .
א. המדינה/משרד העבודה והרווחה, מסבסד ומשתתף בעלויות שכר הלימוד של הפעוטות הילדים השוהים במעון, והכל עפ"י המבחנים ותנאי הזכאות למתן התמיכות של משרד העבודה והרווחה/האגף הבכיר למעונות יום ולמשפחתונים-לגיל הרך, הנקבעים והמתעדכנים מעת לעת.
ב. כחלק בלתי נפרד מההתקשרות עם המפעיל, וכתנאי לה, על הזוכה לצייד על חשבונו, את המעון בכל הציוד הדרוש לשם הפעלת המעון, והכל בהתאם להנחיות ודרישות האגף/המועצה וכמפורט ביתר מסמכי הליך ההקצאה.
 
5.       הסכם התקשרות - מתן השירותים והליך ההקצאה למבנה, יהיה בהתאם למפורט במסמכי הליך ההקצאה לרבות בהסכם ההתקשרות המצורף למסמכי הליך ההקצאה  והמסומן וכן בהנחיות האגף הבכיר למעונות יום ולמשפחתונים לגיל הרך.
 
6.       תמורת ההקצאה : כתמורה להקצאת המבנה , ישלם הגוף המפעיל שייבחר שכר דירה בסכום סמלי על סך 20,000 ₪ לשנה.
 
7.       רישיונות וסמלים להפעלת מעון יום לגיל הרך ממשרד העבודה והרווחה האגף למשפחתונים ומעונות יום
א. הקצאת המבנה תהיה לגוף בעל סמל ארגון ממשרד העבודה והרווחה האגף למשפחתונים ומעונות יום , או משקבל את אישורו של משרד העבודה והרווחה – האגף למשפחתונים ומעונות יום לעניין עמידתו בתנאים שקבע המשרד לצורך קבלת סמל ארגון .
ב. בנוסף על המבקש לצרף התחייבות לעמוד בתנאים שקבע משרד העבודה והרווחה לקבלת סמל מעון מאת המשרד .
ג. אי עמידה בהתחייבות זו תשלול את זכאות המבקש לשימוש במבנה או לכל זכות בו 
ד. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המציע הזוכה יישא בכל העלויות הנובעות מהפעלת ואחזקות המעון, כמפורט במרכז זה. כמו כן, יישא הזוכה בכל תשלומי החובה והמיסים החלים בגין השימוש במעון ובהפעלתו, כגון בתשלומים עבור ביוב, חשמל, מים, טלפון, הוצאות ניקיון ואחזקה, הוצאות גינון, שמירה ואבטחה, ותשלומים החלים על מחזיק בנכס בפועל.
 
8.       מקורות כספיים למימון הליך ההקצאה– ע"מ לוודא יכולת כלכלית של הגוף המפעיל , לתחזוקת המבנה והפעלתו . על המבקש להציג מסמכים כי יש ברשותו אמצעים כלכליים ומקורות כספיים לשימוש המבוקש לאחזקת והפעלת המבנה – מחזור כספי של הגוף הנבחר ( כפי שמפורט בתנאי הסף)
 
9.       תוך 10 ימים מאישור התבחינים על ידי מועצת הרשות המקומית , תפרסם הרשות בעיתונות הודעה בדבר קיום התבחינים והאפשרות לעיין בהם במשרדי הרשות המקומית
 
על המציע לעמוד בכל דרישות הסף המפורטות בסעיף זה על כל תתי סעיפיו, באופן מצטבר , מיותר לציין, כי קיום תנאי הסף הנ"ל במצטבר מהווים תנאי מוקדם להשתתפות בהליך ההקצאה. אי עמידה בתנאים המוקדמים תביא לפסילת ההצעה.
 דרישות הסף הינם כדלהלן:
א. צורת ההתאגדות - המציע הינו עמותה או חל"צ רשומים על פי דין במרשם הרלוונטי . על המציע לצרף עותק מתעודת ההתאגדות .
א.1 .ניסיון מוכח- רשאים להשתתף בהליך ההקצאה  ולהגיש הצעה תאגיד ללא מטרת רווח הרשום בישראל על פי כל דין, בעל ניסיון מוכח של 2 שנים לפחות ב 5 השנים האחרונות בניהול מעון יום לגיל הרך או בניהול מסגרת חינוכית אחרת המיועדת לטיפול בילדים עד גיל 4 שנים הדומה במאפייניה למעון יום , וכן המקיימים את יתר התנאים המפורטים ביתר מסמכי הליך ההקצאה .
א.2 .המציע הינו בעל מחזור כספי שנתי של לפחות 1,000,000 ₪ בשנים 2018 -2020 על המציע לצרף אישור רואה חשבון בדבר מחזור שנתי בשנים 2018 – 2020
א.3 .ההקצאה תתבצע , ו/או תינתן עדיפות , לגוף בעל סמל ארגון ממשרד העבודה הרווחה והשירותים חברתיים – אגף מעונות יום , או מי שקבל או התחייב לקבל את אישורו של משרד הרווחה – האגף למעונות יום לעניין עמידתו בתנאים שקבע המשרד לצורך קבלת סמל ארגון . בנוסף יצרף המציע התחייבות לעמוד בתנאים שקבע משרד הרווחה – אגף מעונות יום לקבלת סמל מעון מאת המשרד ( אי עמידה בהתחייבות זו תשלול את זכאותו של המציע לשימוש במבנה , או לכל אפשרות שימוש אחרת בו).
א.4 .רישיון להפעלה של מעון , שיינתן ע"י הועדה העליונה של משרד הרווחה
ב. ערבות בנקאית- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בגובה של 50,000 ₪ להבטחת קיום התחייבויותיו כמפורט במסמכי הליך ההקצאה  הערבות תהיה בהתאם לנוסח המצורף למסמכי הליך ההקצאה , והמסומן כנספח  ב'/ 3 בתוקף עד 30/12/2021
ג. העדר הרשעות
המציע, באמצעות בעל השליטה הוא או מורשה החתימה מטעמו, ימציא תצהיר בדבר היעדר עבר פלילי, כתבי אישום, הרשעות בעבירות שיש עמן קלון ו/או עבירות פיסקאליות ובכל עבירות אשר יש קשר בינן, ישיר או עקיף, למתן השירותים כדוגמת השירותים נשוא הליך הקצאה  זה, בהתאם לנוסח התצהיר, המסומן כנספח ג'/ 3 למסמכי הליך הקצאה . למען הסר ספק יובהר, כי התצהיר יתייחס למציע, לרבות עובדיו והמועסקים על ידו בעת הגשת ההצעה.
בנוסף: על המציע לצרף להצעתו אישור ממשטרת ישראל לגבי אנשי הצוות גברים
המוצעים על ידו לצורך מתן השירותים בדבר היעדר הרשעות בתחום עבירות מין, וכי אין מניעה להעסקתם על פי חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות חינוך, התשס"א- 2001 .
 
 
ד. ניסיון והמלצות
המציע יצרף להצעתו המלצה אחת לפחות בכתב המעידה על ניסיון קודם ומוכח להפעלת מעון יום לגיל הרך ו/או ניהול מסגרת חינוכית אחרת המיועדת לטיפול בילדים עד גיל 4 שנים הדומה במאפייניה למעון יום - שנתיים לפחות במהלך חמש שנים האחרונות עובר להגשת הצעה. מוצע להגיש את ההמלצה לפי נוסח המוצע בנספח י'/ 2 למסמכי הליך ההקצאה  (ככל שיוגש נוסח אחר להמלצה-על ההמלצה לכלול את מלוא הנתונים המבוקשים בנספח הנ"ל(.
ה. למציע אישורים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים התשל"ז 1997- )"חוק         עסקאות גופים ציבוריים"(, אשר יצורפו להצעה ובכלל זה:
1.  אישור תקף מפקיד השומה, מרואה-חשבון או מיועץ מס על פי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976 , המעיד כי המציע מנהל פנקסי חשבונות והרשימות שעליו לנהל על פי פקודת מס הכנסה וחוק מס ערך מוסף.
2.  אישור על ניכוי מס במקור ו/או פטור מכך.
3.  תעודה תקפה בדבר היות המציע עוסק מורשה
 
ו. כתנאי להשתתפות בהליך הקצאה  על מציע לצרף תוכנית שנתית לפעילות חינוכית בה תפורט כלל הפעילות החינוכית המתוכננת לבאי המעון לאורך כל חודשי השנה.
 
ז. על המציע לצרף לחוברת הליך הקצאה קבלה ע"ס 2,000 ₪ אודות רכישת מסמכי ההליך .
 
ח. ההצעה ונספחיה יהיו חתומים בכל המקומות המסומנים לכך.
יש להגיש את נספחי הליך ההקצאה  והאישורים אשר הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי הליך הקצאה חתומים ומלאים כנדרש, יחד עם הצעתו של המציע המשתתף בהליך הקצאה  ועם כל מסמכי הליך הקצאה  לרבות, הסכם ההתקשרות והכל בהתאם לסדר המפורט בחוברת הליך ההקצאה , כאשר הם חתומים על ידי המציע בכל עמוד בנפרד, מאושרים ומאומתים כדין בהתאם לנדרש.לעניין סעיף 2.א, ו- 2- .ד להליך הקצאה  יובהר כי "מציע" משמעותו המציע או בעל השליטה במציע או המנהל הכללי של המציע. "בעל שליטה" – כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח–1968 .יובהר כי במקרה שמציע מציג מענה לסעיף זה ניסיון של בעל השליטה במציע או המנהל הכללי, על הניסיון להתקיים בבעל השליטה או במנהל באופן מלא בכל אחד מהם לחוד, ולא יתאפשר ניסיון המתקיים בהם יחד.
3.       מסמכים נוספים שיש לצרף להצעה:
על המציע לצרף את כל המסמכים והאישורים המוכיחים באופן ברור את העמידה
בדרישות הסף וכן ובנוסף לצרף מסמכים ואישורים הבאים:
א. במידה והמציע הינו חברה לתועלת הציבור (חל"צ) , יש לצרף להצעה:
1.  תמצית דו"ח רשם החברות מעודכן למועד הגשת ההצעה בהליך ההקצאה .
2. אישור עו"ד או רו"ח בהתאם לנספח ב'/ 2 המאשר ומצהיר:
2.1 כי ביצוע העבודות והתקשרות בחוזה זה לצורך ביצוען הינן במסגרת
סמכויות התאגיד.
2.2  פירוט בדבר שמות המנהלים של התאגיד.
2.3  פירוט בדבר שמות האנשים אשר חתימתם מחייבת את התאגיד
ב. במידה והמציע הינו עמותה, יש לצרף להצעה:
1.  אישור עו"ד או רו"ח בהתאם לנספח ב'/ 2
2.  העתק מהתקנון העמותה ובו רשום שאחת ממטרות הארגון הוא הפעלת
מעון יום לגיל הרך
3.  אישור ניהול תקין מרשם העמותות, תקף לשנת 2021
4.  אישור עוסק מורשה לענייני מלכ"ר
5. אישור מרשות המסים על פטור מתשלום מע"מ
ג. חתימה על הצהרת מציע
יש לצרף הצהרת המציע בהתאם לנספח א'/ 3 למסמכי הליך ההקצאה  בו מצהיר
המציע בין היתר כי קרא את כל תנאי הליך ההקצאה  , לרבות החוזה על נספחיו,
הבין את האמור בהם וכי הוא מתחייב למלא תנאי הליך ההקצאה  על נספחיו וכי אין כל מניעה חוקית ומתן שירותים נשוא הליך ההקצאה על ידו
ד. התחייבות לשמירה על זכויות עובדים ואי העסקת עובדים זרים
המציע יצרף להצעתו תצהיר התחייבות לשמירת זכויות עובדים ותצהירים
המאושרים על ידי עורך דין לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו 1976-
בדבר העדר הרשעות לפי החוק עובדים זרים, התשנ"א 1991- , או חוק שכר
מינימום, התשמ"ז 1987- , בנוסחים המפורטים בנספחים: ד'/ 3 , ו- ד'/ 4
למסמכי הליך ההקצאה
ה. יתר מסמכי ונספחי הליך ההקצאה  חתומים על ידי המציע
יש להגיש את נספחי הליך ההקצאה  והאישורים אשר הינם חלק בלתי נפרד ממסמכי
הליך ההקצאה  חתומים ומלאים כנדרש, יחד עם הצעתו של המציע המשתתף בהליך ההקצאה ועם כל מסמכי הליך ההקצאה  לרבות, הסכם ההתקשרות והכל בהתאם לסדר המפורט בחוברת הליך ההקצאה , כאשר הם חתומים ע"י המציע בכל עמוד בנפרד,מאושרים ומאומתים כדין בהתאם לנדרש במסמכי הליך ההקצאה.
 
 
4.  ערבות בנקאית- ערבות הצעה
א. כל משתתף בהליך ההקצאה  חייב לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית בנוסח דוגמת הנוסח המצורף למסמכי הליך ההקצאה נספח ב'/ 3 בסך של  50,000 ₪  להבטחת מילוי כל התחייבויותיו על פי תנאי הליך ההקצאה .
ב. הערבות הבנקאית להצעה תעמוד בתוקפה עד ליום 30.12.2021  ותהיה ניתנת
לחילוט בכל עת עד למועד זה או להארכה ע"פ דרישות המועצה.
ג. למועצה מוקנית הזכות במידה והזוכה לא יעמוד להתחייבויותיו, לחלט
לטובתה את הערבות הנ"ל, וזאת מבלי לגרוע מתנאי הליך ההקצאה , ללא צורך בהוכחת כל נזק.
ד. מציע שלא זכה בהליך ההקצאה  תוחזר לו הערבות תוך 60 יום מהיום שבו נבחר הזוכה בהליך ההקצאה .
ה. למציע לא תהיה כל טענה או תביעה בגין חילוט הערבות כאמור.
ו. אין באמור לעיל כדי למנוע מהמועצה לתבוע עפ"י כל דין, את המציע בגין
הנזקים שייגרמו לה עקב הפרת תנאי הליך ההקצאה .
 
5.  הפעלת המעון וניהולו עפ"י הסטנדרטים של האגף למעונות יום במשרד העבודה והרווחה:
א. המציע יפעיל את המעון תוך הפקדה על תנאים סטנדרטים פיזיים, בריאותיים
ובטיחותיים בהתאם לדרישות המועצה והאגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל
הרך, ולכל דין. המפעיל יארגן את המעון בהתאם לצרכים ההתפתחותיים של
הילידים. באחריות המפעיל לעבוד עבודה חינוכית ישירה עם הילדים, המספקת
אתגרים, גירויים, וחיזוקים בהתאם לצרכיו האישיים של הילד.
ב. על המפעיל להזין את הילדים במזון בריא ומזון בהתאם לגיל הפעוט/הילד
ולצרכיו ההתפתחותיים על פי תפריט מומלץ על ידי תזונאית מוסמכת, וכן
בהתאם לתדריך והוראות משרד הבריאות בנוגע להזנת פעוטות וילדים במסגרת
חינוכית.
ג. על מפעיל לדאוג לשמור על ניקיון ותחזוקה שוטפת של המעון, ולתכנן וליזום
תוכניות ופעילויות חינוכיות טיפוליות עם הילדים, ולדווח למועצה בכל מקרה
של ילד במצוקה עקב הזנחה או פגיעה פיזית, והכל בהתאם לסטנדרטים להפעלת
מסגרת חינוכי, שנקבעו ויקבעו מעת לעת על ידי משרד העבודה והרווחה.
 
6.  הצוות החינוכי של המעון בהתאם לדרישות האגף הרלוונטי במשרד העבודה
והרווחה
על המפעיל להעסיק כוח אדם ואנשי צוות המתאימים לעבודה עם ילדים בגיל הרך,
בעלי הכשרה מתאימה כמפורט בניהולי משרד העבודה והרווחה מיום 19.03.2014
על המציע לצרף להצעתו יש לצרף קורות חיים ותעודות של הצוות החינוכי של
המעון מבחינת הכשרה ותקן בהתאם לתנאי האגף במשרד העבודה והרווחה,
והכל כמפורט להלן:
א. מנהל/ת מסגרת למעון- אחריות כוללת לכלל הפעילות וההתרחשויות במסגרת
ולבקרה על תפקוד הצוות החינוכי במעון. מנהל/ת המעון יהא בעל/ת תואר
ראשון בתחום החינוך והמנהל/פסיכולוגיה/סוציולוגיה/עבודה סוציאלית עדיפות
בתחום הגיל הרך.
לאחר שנתיים בתפקיד, על מנהלת המעון לעבור הכשרה של קורס מנהלי מעונות
יום לגיל הרך מטעם האגף להכשרה ופיתוח כוח רדם במשרד העבודה והרווחה.
מדריכ/ה חינוכ/ית למעון - המדריכה החינוכית תהא בעלת תואר ראשון לפחות בחינוך או בפסיכולוגיה עםהתמחות בגיל הרך, עם ניסיון בניהול והדרכת צוות, וותק שנתיים לפחות.
ב. מטפל/ת אחראית במעון יום
תעודות גמר בקורס מטפלות במעונות יום סוג 2 מטעם האגף להכשרה ופיתוח
כוח אדם במשרד העבודה והרווחה.
ג. מטפל/ת לפעוטות- הרכב של צוות המטפלות ההולם את הסטנדרט ליחס
מטפלת/ילדים. תעודת גמר בקורס מטפלות במעונות יום סוג 1 מטעם האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה והרווחה.
ד. טבחית-מבשלת/ השכלה של 10 שנים לימוד וידע בתחום כלכלת הבית.
ה. כל הצוות החינוכי של המעון מתחייב לעבור השתלמות ייעודית של 16 שעות
בנושאי בטיחות הקשרים לתפעול המסגרת החינוכית ולבטיחותם של הילדים
השוהים בו. מנהלת המסגרת מתחייבת לעבור השתלמות של 24 שעה.
ו. כל הצוות החינוכי מתחייב לעבור הכשרה בעזרה ראשונה של 16 שעות
)התמקדות בגיל הרך( וקורס הכשרה לניהול מצבי משבר ושעת חירום.
 
7. רכישת חוברת הליך ההקצאה  והוצאות, הבהרות:
א. את חוברת הליך ההקצאה  ניתן לרכוש, בתמורה לסך של 2,000 ₪ , במשרדו של מזכיר המועצה הממוקם בבניין המועצה המקומית אכסאל , בימים א'-ה' בין
השעות 9:00-15:00 (סכום זה לא יוחזר בכל מקרה(
למייל:    faiadh@iksal.muni.il או לפקס:04-6464881עד יום 01/07/2021 שעה 14:00 . ההתייחסיות ותשובות יוחזרו במייל לכל המציעים עד יום 08/07/2021 שעה 14:00
ג. כל הסבר, פרשנות או תשובה שניתנו בעל-פה , אין ולא יהיה להם תוקף שהוא.
רק תשובות בכתב-תחייבנה את המועצה. התשובות בכתב יהיו חלק בלתי נפרד
ממסמכי הליך ההקצאה  ותנאיו.
ד. כל ההוצאות, מכל מין וסוג שהוא, הכורות בהכנת ההצעה להליך הקצאה  ובהשתתפות בהליך ההקצאה , ובכלל זאת כל ההוצאות הכרוכות בהוצאת הערבות הנדרשות במסמכי הליך ההקצאה , תחולנה על המציע.
 
8.סיור ספקים/מציעים :
סיור מציעים יתקיים בתאריך 24/06/2021  בשעה 10:00 בבוקר יציאה ממשרדי
המועצה , המועצה שומרת לעצמה הזכות לערוך סיור נוסף במידה ויידרש .
9.אופן הגשת ההצעה
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר בזאת, כדלקמן:
א. המציע מתחייב בזאת לבדוק את כל הפרטים ו/או הנתונים, לרבות הפיזיים,
הדורשים לו לצורך הגשת ההצעה , על חשבונו, ולא תתקבל כל טענה של
תיאור מטעה או לא מדויק
ב. ההצעה תכלול את כל מסמכי הליך ההקצאה  המפורטים במסמכי הליך ההקצאה  לרבות ההסכם וכתב ההצעה, שכל עמודיהם החתומים בחתימה וחותמת המציע בדיו כחול, לרבות מסמכי שינויים ו/או הבהרות, אם יהיו.
ג. המועצה מתכוונת להתחיל בהפעלת המעון החל מיום 01.01.2022 אך אין
באמור לעיל כדי, לחייבה במועד זה והמועצה תהיה זכאית לדחות או
להקדים את מועד תחילת ההפעלה למועד מאוחר יותר/מוקדם יותר , ככל
והדבר יידרש, בין היתר ומבלי לגרוע גם כתוצאה מביצוע תהליך המרכזי.
 
על המציע לצרף להצעתו את המסמכים שלהלן:
א. מסמכי הליך ההקצאה , טופס הבקשה על נספחיה, כולל החוזה, כשהם חתומים בכל דף בחתימתו ובחותמתו הרשמית של המציע, בכל המקומות המיועדים לכך, וככלשהדבר נדרש מאושרים כדין.
ב. תעודות רישום התאגיד והעתק ממסמכי ההתאגדות של המציע המאושרים ע"י
עו"ד/רו"ח ו/או אישור עוסק מורשה, כמפורט בנספחי המרכז.
ג. אישור תקף על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות לפני חוק עסקאות גופים
ציבוריים  אכיפת ניהול חשבונות ותשלום חובות מס, (התשל"ו 1976)
ד. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה למדד המחירים
לצרכן בסך 50,000 להבטחת התקשרות המציע עם המועצה למקרה שיזכה
במרכז. הערבות תהיה בתוקף עד יום 30/12/2021 ותוחזר למציע אם לא זכה
במרכז. ערבות תהיה בנוסח הרצוף למרכז זה ומסומן נספח ב'/ 3
ה . קבלה על שם המציע אודות רכישה מסמכי המרכז ע"ס 2,000
ו . אישורים והמלצות.
11. מועד אחרון להגשת הצעות:
א. המועד האחרון להגשת הצעות הוא בתאריך 05/08/2021 שעה 14:00
ב. את ההצעות כל נספחיהן כמפורט בסעיף לעיל, יש להכניס לתיבת המכרזים של
המועצה הנמצאת במשרדי המועצה, במעטפה סגורה עליה ירשם "הליך הקצאה מס' 01/2021 להפעלת מעון יום לגיל הרך"
12 . אמות מידה לבחירת הזוכה
א. בעת קבלת המלצה לקביעת הזוכה בהליך ההקצאה , יינתן משקל לקריטריונים שוניםנכמפורט להלן:
מרכיב אמות המידה
 
משקל המרכיב
באחוזים
ציון המרכיב לפי משקל באחוזים
ניסיון הגוף המציע
30%
מ – 1 עד 30
איכות מנהלת המעון המיועדת וניסיונה
05%  
מ – 1 עד 05
איכות המדריכה החינוכית המיועדת וניסיונה
05%
מ – 1 עד 05
התפיסה החינוכית ותוכנית העבודה של המציע
10%
מ – 1 עד 10
שירותים נוספים ללא תשלום
10%
מ – 1 עד 10
מידת התאמת המציע לאוכלוסיית היעד
05%
מ – 1 עד 05
ראיון עם הגוף המציע
15%
מ – 1 עד 15
חוסן כלכלי
10%
מ – 1 עד 10
המלצות
10%
מ – 1 עד 10
סך הכל נקודות לאימות המידה
100%
מ – 1 עד 100
ב. המועצה מודיעה כי בחירת ההצעה כפופה לאישור האגף הרלוונטי במשרד
העבודה והרווחה , שהינו הגוף המעניק סמל ארגון, ורישיון הפעלה לגוף הנבחר
 
13 . בחינת הצעת המחיר
א. אין הצעת מחיר בהליך הקצאה  זה .
ב. יודגש ויובהר, כי הצעת המציע תכלול את כל האמצעים הנדרשים להפעלת
המעון לרבות עובדים, כלים, מכשירים וציוד ככל הנדרש לצורך ביצוע
התחייבויותיו כמפורט במסמכי הליך הקצאה .
ג. יובהר, כי כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בהפעלת המעון,
השימוש בו ואחזקתו, יחולו על המפעיל, לרבות לעובדים ולחניכים.
ד. מבלי לגרוע מהאמור לעיל יישא המפעיל בתשלומים עבור, ביוב, חשמל, מים,
טלפון, הוצאות ניקיון ואחזקה, הוצאות גינון, שמירה ואבטחה, ותשלומים
חלים על מחזיק בנכס, והמפעיל מתחייב לשלם במועדם, כן יישא המפעיל
בכל הוצאה אחרת הקשורה בהפעלת המעון, בגין תקופת ההתקשרות וכל
תקופת התקשרות נוספת בין אם היה שימוש בפועל במעון ובין אם לאו.
 
14 .  החלטת ועדת ההקצאות ושיקוליה בעת קביעת הזוכה בהליך ההקצאה :
א. הצעת המציע היא רכוש המועצה והיא ראשית לעשות בה כל שימוש הנראה לה
כדי להעריך את ההצעות השונות.
ב. המועצה ראשית עפ"י שיקול דעתה הבלעדי שלא להתחשב ככל בהצעה בלתי
סבירה או הצעה שיש בה הסתייגות. הרשות ראשית לפסול הצעה בשל חוסר
התייחסות מפורטת לסעיף מסעיפי הליך ההקצאה .
ג. המועצה שומרת על זכותה, בין היתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט:
1. לקיים הליכי הבהרות עם חלק או עם כל המתמודדים בהליך ההקצאה          , במקביל או בשלבים, בנוגע לפרטי הצעתם, לרבות בקשה לתוספות, הבהרות, וכיו"ב להצעותיהם.
2.      להוסיף, לבקשת מציע או משתתפים, מידע אשר נשמט או מידע נוסף או
מסמכים נוספים ו/או לגלות פרטים מלאים או מדויקים יותר;
3.      לבדוק ממקורותיה או בכל דרך שתבחר, אמיתות כל מידע שימסור מציע.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לבוא בדין לדברים עם אישים וגופים
אשר המציע ציין, כי הוא קשור עמם.
4.      לשנות ו/או לתקן מסמך או מסמכים הנוגעים להליך ההקצאה  ולהודיע על כך
למתמודדים בהליך ההקצאה , טרם בחירת הזוכה.
5.      לאחר קביעת הזוכה, ראשית המועצה לבוא עמו בדברים במטרה לשפר את
הצעתו .
6.      המועצה לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט, ראשית שלא לבחור בהצעה
הגבוהה ביותר, או כל הצעה שהיא, כזוכה. המועצה ראשית, לפי שיקול
דעתה הבלעדי והמוחלטת, לדחות את כל ההצעות אם לא מצאה מציע
שהצעתו ראויה לזכות בהליך ההקצאה .
7.      המועצה שומרת עצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לאפשר למציע
אשר לא המציא עם הצעתו מסמך, היתר, אישור, רישיון או כל מסמך אחר,
המהווה תנאי מוקדם, להשלים המצאתו תוך פרק זמן שיקבע ע"י המועצה
או כל עוד ההשמטה אינה מהווה פגם מהותי בהצעה.
15. שונות :
1. "המועצה" שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הליך ההקצאה  בכל פרק זמן שהוא, לפני או אחרי הגשת ההצעות, לפני שיקול דעתה.
2. בחתימתו על ההצעה מאשר מגיש ההצעה כי הנו מסכים לכל האמור בפניה זו
ובכל יתר המסמכים מצורפים והוא מוותר מראש, ויהיה מנוע מלעלות כל טענה,
כל דרישה או תביעה מכל סוג שהוא נגד "המועצה" ו/או כל גוף אחר
3.      מסמך זה מהווה חלק בלתי נפרד ממסמכי הליך ההקצאה .
בכבוד רב,
עו"ד מחמד ראפע שלבי
יו"ר מ.מ אכסאל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
חוברת ההצעה
להליך הקצאת מבנה ובחירת גוף
להפעלת מעון יום לגיל הרך
 
הליך הקצאה מס' 01/2021
 
 
שם מלא של הגוף המציע :
 _____________________
 
חתימה וחותמת המציע   : 
______________________
 
 


 
                                                                                                                 נספח א'/ 2
1. פרטים על הגוף המציע
א. שם המציע: ______________________
ב. המס' המזהה (מספר חברה, מס' עמותה, שותפות):_____________.
ג. סוג התארגנות (חברה, עמותה, שותפות)_______________.
ד. תאריך התארגנות:__________________________ .
ה. שמות הבעלים (במקרה של חברה, שותפות):_________________________
__________________________________________________________
ו. שמות המוסמכים לחתום ולהתחייב בשם המציע ומספרי ת.ז. שלהם:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ז. שם המנהל הכללי: ___________________________________________
ח. שם איש קשר להליך הקצאה  זה:_________________________________
ט. מען המציע (כולל מיקוד) :______________________________________
י. טלפונים: __________________________________________________
פקסימיליה: _________________________________________________
יא. דואר אלקטרוני: ___________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
                                                                                                                    נספח ב'/ 2
אישור עורך דין על פריטים בדבר המציע כתאגיד
לכבוד:
מועצה מקומית אכסאל
הנדון: הליך הקצאה  מס' - 02/2021 לניהול אחזקה והפעלת מעון יום במועצה מקומית אכסאל .
אני________________________ מאשר הפרטים הבאים לגבי הגוף המציע:
                     עו"ד (שם מלא(
. 1שם כפי שהוא רשום ברשם רשמי:___________________________
2.  סוג התארגנות: _______________________________________
3.  תאריך התארגנות: _____________________________________
4. מספר מזהה: _________________________________________
5. שמות ומספרי ת.ז. של המוסמכים לחותם להתחייב בשם הגוף המציע ודרישות נוספות כמו תוספת חותמת (אם נדרש( :
__________________________________________________________
________________________________________________________
_________________________________________________________
6. השירותים נשוא הליך הקצאה  הפעלת מעונות יום ו/או גני טרום חובה מצויות בסמכויות התאגיד.
_________________                                            ________________
         שם מלא                                                             חתימה וחותמת עו"ד
 
 ___________________                                        ________________      
                              כתובת                                                        טלפון
 
 
 
 
 


 
 
2.  ניסיון המציע והיקף פעילותו בניהול מעון יום/מסגרת חינוכית
על המציע למלא כנדרש סעיף זה ולצרף להצעתו המלצות, בכתב, בדבר ניסיונו כיחיד או/ו כתאגיד
בניהול והפעלת מסגרות חינוכיות לגיל הרך.
פירוט ניסיון המציע בניהול מעון יום /בהפעלת מסגרות חינוכיות לגיל הרך
שם המסגרת
החינוכית וכתובת
בה הופעלה/פועלת
המסגרת
גילאי הילדים
)עד גיל 4 שנים(
ומספר הילדים
שטופלו בכל שנה
ימי
הפעילות
במסגרת
החינוכית
תקופת הפעלת
המסגרת
איש הקשר (שם,
מס' טלפון-וכתובת)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                                                                                                                  נספח ד'/ 2
3.נוסח התחייבות לעניין כ"א שיעמיד המציע לרשות ההליך ההקצאה
בנוסף ומבלי לגרוע מהוראות תנאי הליך ההקצאה על נספחיו, ממסמכי ההצעה שהוגשה על ידי המציע
בכלל ובפרט מנוסח סעיף 6 לתנאיי הכלליים בעמ' 6 לחוברת זו-
אני הח"מ _________________ , נושא ת.ז. מס'____________________
מורשה חתימה מטעם : ______________________ שמספרו _________ להלן:(המציע) מתחייב בזאת, בכתב, לעמוד בדרישות המפורטות בו במידה ואזכה בהליך ההקצאה , הכל תוך 21 יום מיום קבלת הודעה בדבר זכייתי בהליך ההקצאה , ובמשך כל תקופת ההתקשרות כדלקמן:
להעמיד לצורך מתן השירות נשוא הליך ההקצאה כוח אדם כנדרש בסעיף 6 בעמ' 6 לתנאים הכלליים של הליך ההקצאה על כל תת סעיפיו )תנאי הסף- כוח אדם( וכמפורט בהצעתי.
הנני מתחייב להעמיד את כוח האדם הנ"ל לרשות המעון לשם מתן השירות נשוא הליך ההקצאה
במשך כל תקופת ההתקשרות, בהתאם לדרישת האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך.
_________________                                              _____________
        תאריך                                                                שם מורשה וחתימה
 
 
אימות חתימה
אני הח"מ, עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי_______________________)להלן:
 "המציע"( רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה______________________ אשר
חתם על התחייבות זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו של המציע.
 
 ___________                           ______________           ___________ 
           תאריך                                   חותמת וחתימה                        שם
 
 
 
 
                           
                                                                                                                 נספח ה'/ 2
4.נתוני מנהלת המסגרת/המעון המיועדת
על המציע לפרט את שמה של מנהלת המסגרת כישורים הרלוונטיים, קורות חיים )רלוונטי רק במסגרת אמת המידה(, ניסיונה והשכלתה בצירוף תעודות השכלה ומסמכים בדבר ניסיונה, למלא כנדרש סעיף זה ולצרף להצעתו רשימת פרויקטים/מסגרות והמלצות בכתב, בדבר ארגון, ניהול והפעלת מערכות חינוך כנדרש בהליך הקצאה  זה ולציין שמות אנשי קשר שבאפשרותם להמליץ על מנהלת המסגרת המיועדת, כתובתם ומספרי הטלפון שלהם.
שם מנהלת:______________________
השכלה אקדמאית והכשרות נוספות: יש לצרף תעודות!
השכלה
סוג תעודה
 
 
 
 
 
פירוט ניסיון בארגון, ניהול והפעלת מערכות חינוכיות
שם המערכת
החינוכית בה עבדהמנהלת הפרויקט,
המקומות בה
הופעלה)ציון
כתובות(,אופייה
 
התפקיד אותו ביצע
)יש לכלול התייחסות גם למס' הכפיפים
שפעלו תחתיו(
תקופה (יש לציין משנה לשנה(
שם
הלקוח/הממליץ
יש לצרף המלצות
בכתב
טלפון
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
הצהרות בעלת התפקיד המיועד : הנני מאשרת את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות חיים ובכל מסמך הנוגע אלי ומצהירה כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי במעון.
 
 
תאריך________________שם____________________חתימה__________
 
                                                              
                                                                                                                  נספח ו'/ 2
5.נתוני המדריכה החינוכית המיועדת
1.שם המדריכה החינוכית המיועדת:
2.פירוט הניסיון והוותק
מקום העבודה
היקף שעות פעילות
תקופה (יש לציין
משנה לשנה(
פירוט
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.      פירוט השכלה : יש לצרף תעודות :
 
פירוט
סוג תעודה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.      ממליצים :
שם איש הקשר
הממליץ יש
לצרף המלצות
בכתב
כתובת איש
הקשר
טלפון איש הקשר
זיקתו של איש הקשר
למציע ולמדריכה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.מקום עבודתה הנוכחי של המדריכה החינוכית:______________________
הצהרת בעלת התפקיד המיועד : הנני מאשרת את נכונות הפרטים הנ"ל והפרטים שבקורות החיים ובכל מסמך הנוגע אלי ומצהירה כי הובא לידיעתי מהות התפקיד המיועד לי במעון.
תאריך ____________   שם    ___________ חתימה ________________
 
                                                           
                                                                                                                    נספח ז'/ 2
6. תפיסה חינוכית טיפולית לניהול מעון יום
על המציע לפרט את תפיסתו החינוכית טיפולית לניהול מעון יום, ואת הדגשים החינוכיים טיפוליים אותם
הוא מיישם במעונות שהוא מפעיל זה מכבר ויפרט כיצד בכוונתו להגשים מישנה זו בהפעלת המעון- נושא ההצעה .(ניתן לצרף חומר מודפס במידת הצורך (
א. פעולות חינוך והעשרה שבכוונת המציע לכלול בתוכנית העבודה של המעון:
____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ב. סדר היום המוצע במעון :
____________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
ג. היבטים פדגוגיים נוספים הקשורים לניהול מעון היום, אותם המציע מעוניין לכלול
בהצעתו:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
 
 
_________________                                                      ._________________
         תאריך                                                                             שם המציע וחתימתו
 
 


 
                                                                                                                  נספח ח'/ 2
7.שירותים נוספים- ללא תשלום נוסף
על המציע לצרף להצעתו התחייבות הבאה חתומה כנדרש על ידו :
אני הח"מ _________________ , נושא ת.ז. מס' ______________________
מטעם _____________ , להלן :("המציע") מתחייב בזאת , בכתב כי אם אזכה בהליך ההקצאה  הנני מתחייב ליתן במשך כל תקופת ההתקשרות השירותים הבאים , ללא כל דרישה לתשלום. להלן פירוט מגוון השירותים שלהם מתחייב המציע כלפי ילדי המעון והוריהם, תוך שימוש באמות
מידה מידתית וכמותית :
המפעיל עתיד להציע פעילויות אחרות שאינן מתוקצבות כדלקמן:
__________________________________________________________
 
 
 
__________________________________________________________
 
_________________________                                   ._________________
          תאריך                                                                             שם מציע + חתימה
 
 
אימות חתימה
 
אני הח"מ, עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי _________________ )להלן : "המציע"( רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה _________________ אשר חתם על התחייבות זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו של המציע.
_______________           ._____________                  .____________        
           תאריך                            חותמת וחתימה                              שם
 


 
                                                                                                               נספח ט'/ 2
 
8.פירוט בדבר התאמת המציע להפעלת מעון יום לגיל הרך , המיועד       לפעוטות בגילאי 3 חודשים עד 3 שנים לרבות ילדים בסיכון, המופנים למעון ע"י אגף הרווחה ברשות
המציע יפרט כל נתון הנראה רלוונטי , לרבות העובדים שיועסקו , המדריכה החינוכית , סדר היום שיונהג.המציע יפרט מספר המסגרות אשר הוא מפעיל בכלל, ומס' המסגרות אותן הוא מפעיל עבור האוכלוסייה המקבילה לאוכלוסיית היעד של המעון לגביו מתנהל הליך זה וכן ניסיון מוכח בעבודה מול אוכלוסיית דומה לאוכלוסיית היעד:
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
 
 
 
 
 
 
 
 


 
                                                                                                                    נספח י'/ 2
 
המלצה ואישור היקפי פעילות
 
                                                                                             תאריך____________
לכבוד,
מועצה מקומית אכסאל.
הננו מאשרים בזה כי המציע בהליך הקצאה מס' 01/2021 להפעלת מעון יום לגיל הרך במ.מ. אכסאל להלן("המציע") סיפק לנו שירותים מסוג ________________________________________
הננו מאשרים כי המציע סיפק לנו את השירות לשביעות רצוננו הן מבחינת איכות השירות, המקצועיות, זמינות, ובנאמנות הרבה שיגלה. אי לכך אנו ממליצים בפניכם על המציע. שנת ההתקשרות:___________ עד לשנת:______________.
הערות בדבר היקף ההתקשרות:
_________________________________________________________
__________________________________________________________
 
פרטי הלקוח/רשות המקומית/המוסד
 
שם הרשות המקומית/ הלקוח/מוסד ________________________________
 
שם ראש העיר/ המנכ"ל :________________________________________
 
שם מנהל ישיר : ______________________________________________
 
מס' טלפון מנהל/איש קשר :______________________________________
 
תאריך: _________________.
 
שם בעל התפקיד הממליץ: _______________ פקיד : __________________


 
                                                                                                            נספח- א'/ 3
הצהרת המציע
לכבוד,
מועצה מקומית אכסאל
א.ג.ג.,
אני הח"מ (שם המציע) ______________ ת.ז/ח.פ/ ע"ר ______________ לאחר שקראתי
בעיון ובחנתי בחינה זהירה את כל מסמכי הליך הקצאה . מצהיר ומתחייב בזה כדלקמן:
אני מצהיר בזה כי הבנתי את כל מה הוא אמור במסמכי הליך ההקצאה  והגשתי את הצעתי בהתאים , כי אני מסכים לכל האמור במסמכי הליך ההקצאה  וכי לא הציג כל תביעות או דרישות המבוססות על ידעה ו/או אי הבנה ואני מוותר בזאת מראש על טענות כאמור.
אני מצהיר כי אני עומד בכל התנאים הנדרשים מהמשתתפים במרכז כי הצעתי זו עונה על כל הדרישות שבמסמכי המרכז, וכי אני מקבל על עצמי לתת את מלוא השירותים וההתחייבויות בהתאם לתנאים שבמסמכי המרכז.
אני מצהיר בזה כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר או תיאום עם משתתפים אחרים.
הצעתי זו היא בלתי חוזרת ואינה ניתנת לביטול או לשינוי ותהא תקפה משך 90 יום מהמועד האחרון להגשת הצעות.
אני מסכמים כי תהיו, אך לא חייבים, לראות בהצעתי זו ובקבלתה על ידכם חוזה מחייב ביני לבינכם. להבטחת קיום הצעתי אני מוסר ערבות בנקאית על סך 50,000 בתוקף עד 30/12/2021
היה והצעתי תתקבל אני מתחייב כי תוך 7 ימים ממועד הודעתכם אחתום על מסמכי החוזה.
היה ומסיבה כלשהי לא אעמוד בהתחייבויותיי אני מסכים כי הערבות הבנקאית שנמסרה על ידי בקשר עם השתתפותי במרכז תוגש לגביה על יעדכם, וסכום הערבות יחולט על ידכם כפיצויים מוסכמים וקבועים מראש.
אני מצהיר כי הצעתי הנה בגדר המטרות והסמכויות במסמכי התאגיד בשמו מוגשת ההצעה כי אני זכאי לחתום בשם התאגיד על הצעה זו וכי אין כל מניעה על פי דין או הסכם לחתימתנו על הצעה זו.
אנו מצרפים להצעתנו את המסמכים והאישורים הנדרשים על פי תנאי המרכז וברור לנו כי ככל שיחסרו מסמכים או הוגשו מסמכים שגויים יש בכך כדי לפסול את הצעתנו.
שם המציע : _________________כתובת_______________
טל: ____________ פקס : ___________ מייל ______________________
שם החותם : ___________________חותמת :______________________
חתימה : _____________________תאריך____________________
אימות חתימה
אני הח"מ, עו"ד / רו"ח מאשר בזאת כי _________________ (להלן : "המציע")רשום בישראל על פי דין וכי ה"ה _________________ אשר חתם על התחייבות זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו של המציע.
_______________            _____________                      ____________
תאריך                                    חותמת וחתימה                                  שם


                                                                                                              נספח יב'/ 3
כתב ערבות בנקאית למציעים
בנק: ___________________
סניף: ___________________
תאריך: __________________
 
הנדון: ערבות מס' _____________________________על סך 50,000
בתוקף עד תאריך30/12/2021
 
לבקשת _________________________להלן ("המבקש"), אנו ערבים בה כלפיכם לתשלום המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש בקשר עם הליך הקצאה מס' 01/2021 בנושא ההליך לניהול והפעלת מעון יום בשכונת  המערבית במועצה מקומית אכסאל , עד לסכום 50,000 ₪במלים: (חמישים אלף שקלים חדשים (להלן ("הסכום הבסיסי"), אשר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן, המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם לאחרונה לפני תוצאת כתב ערבות זה. ("להלן" המדד הבסיסי) אם המדד האחרון, שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי כתב ערבות זה )להלן: "המדד החדש"(
יהי גבוה מן המדד הבסיסי, נשלם לכם את סכום הערבות כשהוא מוגבל בשיעור ההפרש שבין המדד הבסיסי והמדד החדש )להלן: "סכום הערבות"(.
אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות כאמור לעיל, תוך 7 ימים מקבלת דרישתכם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את בקשתכם ומבלי לטעון כלפיכם טעות הגנה כלשהי בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב. אתם תהיו ראשים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות, שכל אחת מהן מתייחסת לחלק מסכום הערבות בלבד, ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות זה הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום 30/12/2021 ערבות זו איננה ניתנת להעברה ולהסבה בכל צורה שהיא דרישות בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
בכבוד רב,
חתימה וחותמת הבנק
 


 
 
                                                                                                                  נספח ג'/ 3
תצהיר בדבר העדר עבר פלילי
אני הח"מ (שם מורשה החתימה) _______________ ת.ז. ________________, המורשה לחייב את_________________ על פי כל דין, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן , מצהיר/ה בזה כדלקמן:
1.הנני מצהיר בזאת כי המציע ו/או מי ממנהליו ו/או מי מורשה החתימה שלו ו/או מי מעובדיו לא הורשעו בעבירה פלילית שיש עמה קלון או בעבירה פלילית הכרוכה באלימות או בעבירות מרמה זאת בעשר ) 10 ( השנים שקדמו להכנתו של תצהיר זה וכן , למיטב ידיעתי, לא מתנהלים נגד מי מבין המינויים לעיל חקירה פלילית או הליכים משפטיים בגין עבירה פלילית כאמור.
2.  המציע בהליך ההקצאה  של הרשות, עושה שימוש בתוכנות מקוריות בלבד.
3.מבלי לגרוע מן האמור לעיל עבירה תיחשב כעבירה שיש עמה קלון אם היא עבירת מין או אלימות, עבירה שנעשתה בנסיבות של עבודה עם ילדים או עבירה הקשורה למעילה בכספים לרבות רישום כוזב במסמכי תאגיד.
4.מצורף בזה אישור משטרת ישראל כי אין מניעה להעסיק את העובדים , אשר יועסקו במסגרת מתן השירותים נשוא הליך ההקצאה .
5. זה שמי להלן חתימתי ותוכן הצהרתי דלעיל אמת
 
 
______________                                                  _________________
            תאריך                                                                   חתימת המצהיר
 
 
אישור
הריני כי ביום _________________, הופיע בפני,_______________, עו"ד
מ.ר ________, מר/גב' __________________, שזיהיתיו עפ"י תעודת זהות_________________והמוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אשר נכונות הצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
 
_________________                                                  _______________ 
              תאריך                                                                      חתימת עוה"ד
                                                                                                                                                                                          נספח ד'/ 3
תצהיר לעניין אי העסקת עובדים זרים ותשלום שכר מינימום
אני הח"מ _______________ ת.ז. __________________________, המורשה לחייב את המציע _______________________על פי כל דין, לאחר שהוזהרתי כי עלי לומר את האמת וכי אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק אם לא אעשה כן, מצהיר בזה כדלקמן:
1.הנני נותן תצהיר זה בשם ___________________ )להלן-"המציע"( שהוא הגוף המבקש להתקשר עם מועצה מקומית אכסאל .
2.תצהירי זה, משמעותם של המונחים "בעל זיקה" ו "עבירה" כהגדרתם בסעיף ב'/2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים ) אכיפת ניהול חשבונות , תשלום חובות מס , שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין(, התשל"ו 1976- )להלן-"החוק"(, תחת הכותרת "תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין – תנאי לעסקה עם גוף ציבורי". אני מאשר/ת כי הוסברה לי משמעותם של מונחים אלה וכי אני מבין/ה אותם.
3.הנני מצהיר/ה בזאת כי עד למועד ההתקשרות )כהגדרתו בסעיף ב'/ 2 לחוק( המציע לא הורשע בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות )עבירות לעניין זה- עבירה עפ"י חוק עובדים זרים ) איור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים(, התשנ"א 1991- או לפי חוק שכר מינימום, התשמ"ז 1987- , שנעבר לאחר יום 31.10.02 ( או, לחילופין, המציע או בעל זיקה אליו )כהגדרתו בסעיף ב'/ 2 לחוק(, הורשעו בפסק דין חלוט ביותר משתי עבירות ) עבירה לעניין זה- עבירה עפ"י חוק עובדים זרים(,אולם במועד האחרון להגשת הצעות בהליך ההקצאה ,חלפה שנה ממועד ההרשעה האחרונה.
4.הנני מצהיר כי המציע פועל בהתאם לחוק שכר מינימום, ומשלם שכר עבודה לעובדיו בעקיבות כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים וההסכמים האישיים החלים עליו.
5.זהו שמי, להלן חתימתי ותוכן תצהירי דלעיל אמת .
 
______________                                                      _________________
           תאריך                                                                       חתימת המצהיר
 
אישור
הריני כי ביום _________________, הופיע בפני,_______________, עו"ד
מ.ר ________, מר/גב' __________________, שזיהיתיו עפ"י תעודות זהות/המוכר לי באופן אישי, ולאחר שהזהרתיו כי עליו להצהיר את האמת וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן, אשר נכונות הצהירו דלעיל וחתם עליו בפני.
_________________                                                   _______________
              תאריך                                                                      חתימת עוה"ד
 


 
 
                                                                                                                   נספח ה'/ 3
הצהרת המציע בדבר יכולת פיננסית
לכבוד,
מועצה מקומית אכסאל
א.ג.ג.
הנידון : אישור יכולת פיננסית
הצהרת המציע ואישור רו"ח
שם המציע ________________________ , תאריך _________________
הרינו להצהיר כי המחזור הכספי של המציע, הנובע ממתן השירותים בתחום עיסוקו היו כדלקמן
א. המחזור הכספי של המציע בשנת 2019 היה בסך של __________ ₪ כולל מע"מ
ב. המחזור הכספי של המציע בשנת 2020 היה בסך של __________ ₪ כולל מע"מ
ג. המחזור הכספי של המציע ההל מיום 1.1.2021 ועד ליום 30.9.2019 היה בסך של
____________ ₪ כולל מע"מ.
 
_______________________
חתימת המציע
 
אישור רואה חשבון
 
לבקשת המציע _____________( להלן :" המציע") וכרואי החשבון שלו ביקרנו את הצהרת המציע בהליך הקצאה  זה וששמו נקוב לעיל , בדבר ניסיון בביצוע עבודות כמדווח לעיל. ההצהרה הינה באחריות הנהלת המציע.
אחריותנו היא לחוות דעה על הצהרה זו בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים. הביקורת כללה בדיקה של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבהצהרה וזאת במטרה להשיג מידה סבירה של בטחון שאין בהצהרה הנ"ל הצגה מטעה.אנו סבורים שביקרתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.לדעתנו בהתבסס על ביקרתנו, הצהרה זו משקפת באופן נאות מכל הבחינות המהותיות את הצהרת המציע בדבר מחזורו הכספי בשנים המפורטים לעיל
___________________                                    _______________
                   תאריך                                                   האישור רואה חשבון
                                                                                                                 נספח א'/ 4
הסכם להפעלת מעון היום לגיל הרך אכסאל
 
שנערך ונחתם באכסאל , ביום _____ לחודש ________ שנת 2021
בין: המועצה המקומית אכסאל               מצד אחד
                          לבין : ___________________             מצד שני
                          ע"ר/ח.פ./ע.מ __________________
                          באמצעות מורשה החתימה מטעמה
                           שם :_____________________
                           ת.ז :______________________ להלן " (המפעיל/הקבלן"(
הואיל : והמועצה המקומית אכסאל  פרסמה קול קורא להקצאת מבנה על המקרקעין הידועים כגוש 16905 חלקה 3  ביישוב אכסאל וזאת לצורך ניהול, אחזקה, והפעלה של מעון יום לגיל הרך (מגיל 3 חודשים עד 3 שנים( להלן "מעון היום"
והואיל : והמפעיל הגיש מועמדותו לקבלת המקרקעין והצעתו להליך הקצאה  , לניהול , אחזקה , והפעלה של מעון יום לגיל הרך.
והואיל : והמועצה מצאה את המפעיל מתאים לקבלת המקרקעין והפעלת המעון יום בהם , באופן ובתנאים המפורטים בהסכם זה .
והחליט להכריז על הצעתו של מפעיל הנ"ל כזכיין בהליך הקצאה  נשור הסכם זה.
והואיל : והמפעיל מצהיר כי הוא בעל ידע, מיומנות, כישורים, כוח אדם מקצועי ואמצעים להפעלת מעון יום.
והואיל :והמפעיל מאשר כי הוא מכיר את סוגי הדרישות והתנאים שמציב משרד העבודה והרווחה באשר- להפעלה וניהול מעונות יום לגיל הרך- ומתחייב למלא את התחייבויות על פיהם.
והואיל : והמפעיל מצהיר כי הוא בעל יכולת כספית ומיומנות מקצועית לביצוע התחייבויותיו נשוא הסכם זה והוא מתחייב לבצען ברמה גבוהה, וכי ברשותו כל האישורים והרישיונות הנדרשים עפ"י כל דין לביצוע התחייבויותיו עפ"י ההסכם
והואיל : והמועצה נתנה הסכמתה להפעלת מעון על ידי המפעיל במבנה באופן המפורט וקבוע בהסכם זה.
והואיל : והצדדים מעוניינים להסדיר את היחסים בניהם כמפורט בהסכם זה.
 
 
 
 
לפיכך , הוסכם , הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:
1. מבוא
א. המבוא להסכם זה וכן הצעתו של המפעיל במלואה כפי שהוגשה במסגרת הליך הקצאה  מס' 1/2021מהווים חלק בלתי נפרד מההסכמה.
ב. בהסכם זה היו למונחים הבאים פירושים כל הלן:
"הליך הקצאה"ו/או " "המכרז "
הליך הקצאה  מס' 1/2021 שעניינו ניהול, אחזקה והפעלה של מעון היום לגיל הרך
" מעון יום"
מעון יום בן ארבע כיתות במבנה אשר הוקם ונבנה בגוש16905 חלקה 3  מגרש 117/2 בכפר אכסאל במועצה , לצורך קיום מסגרת טיפולית- חינוכית, שבה מבקרים/ שוהים פעוטות בגילאים 3 חודשים עד 3 שנים
"הממונה ו/או
המנהל"
מנהל מחלקת הרווחה או מי מטעמו
"ההפעלה בהתאם
להוראות
כל דין"
הפעלה בהתאם להוראות משרד העבודה והרווחה. ו/או לפי הוראות המנהל / הממונה במועצה, כפי שהיו מעת לעת , לרבות שינויים שיחולו בנוגע לתנאי ותבחיני והוראות ההפעלה בהתאם לכל דין
"האגף"
האגף למעונות יום ולמשפחתונים לגיל הרך
"השירותים"
ניהול אחזקה והפעלת המעון לרבות אספקת כוח האדם
הנדרש, הציוד, הכלים והאביזרים וכל פעולה שתידרש לצורך הפעלת המעון, אחזקתו התקינה וניקיונו
"ההצעה"
הצעת המפעיל מתאריך _________כמענה הליך הקצאה  מס' 1/2021
" המפעיל"
הזוכה מי שהמועצה תתקשר עמו לצורך קבלת השירותים
נשוא מכרז זה.
"הרשויות"
הגורמים הרלוונטיים במשרד העבודה והרווחה וכן כל רשות ממשלתית, ו/או מקומית ו/או מסודית אחרת כפי שתוגדר במכרז זה
"הקצאת קרקע ללא תמורה או בתמורה סמלית"
נוהל הקצאת קרקע / מבנים" של משרד הפנים , (חוזר מנכ"ל 5/2001 , 6/2002 , 7/2004 , 7/2005 4/2007 על תיקוניהם)
 
 
2. מטרותומהות ההסכם
א. המועצה תקצה למפעיל את המקרקעין ללא תמורה לצורך הפעלת המעון, לרבות ניהולו אחזקתו בהתאם לאמור בנספחי מכרז זה, וכן בהתאם לדרישות והנחיות משרד העבודה והרווחה , שיבוצעו על ידע המפעיל ועל חשבונו, והכל בהתאם למפורט במסמכי המכרז, ובכפוף להוראות והנחיות המועצה או מי מטעמה.
ב. מעמדות של המפעיל במקרקעין יהיה מעמד של בר רשות לכל תקופת ההקצאה, ולא תהיה לו כל זכות קניינית במקרקעין.
ג. המפעיל מצהיר בזאת , כי הוא ו/או מי מטעמו , לא יעשו במקרקעין כל שימוש החורג מן המטרה הנזכרת בסעיף "א" לעיל .
ד. המפעיל מצהיר ומתחייב כי כל פעילותו במקרקעין ובמבנה תעשה על פי כל דין ובהתאם לאישורים ו/או היתרים נדרשים .
ה. המפעיל מתחייב לספק את השירותים נשוא מכרז זה , (הפעלת המעון , תחזוקתו וניהולו), והכל בתנאים המפורטים במסמכי המכרז המהווים חלק בלתי נפרד מהסכם זה, לרבות הסכם זה ,וכן בהתאם לסטנדרטים הנקבעים מעת לעת ע"י משרד העבודה והרווחה , ולשביעות רצון המועצה.
3. הרשות
א. המועצה מסכימה לתת למפעיל והמפעיל מסכים לקבל על עצמו להפעיל עבור המועצה את המעון הכל בכפוף לשיקול דעת המועצה ולהנחיות משרד העבודה והרווחה ובכפוף לתנאי הסכם זה .כמפורט להלן. המפעיל לא יעשה כל פעילות שונה מפעילות עבורה הועמד המבנה לרישות המפעיל הזכיין לשם הפעלה ,ניהול ואחזקה של מעון היום .
ב. לצורך הפעלת מעון היום המועצה נותנת בזאת רשות הפעלה ושימוש למפעיל במבנה ולמשך תקופת ההסכם.
ג. יובהר כי למפעיל לא תהא כל זאת במבנה למעט זכות של בר רשות .למען הסר ספק ,המבנה ותכולתו הינם בבעלות המועצה ויישארו בבעלות המועצה עם עם תום הסכם זה.
ד. המפעיל יהא ראשי להשתמש במבנה ובציוד הקיים בו במצבו בעת מסירת החזקה כל הציוד הדרוש להפעלת השירותים הנ"ל ושאינו "AS IS" במבנה לידי המפעיל קיים בו ביום קבלת החזקה ע"י המפעיל, יסופק ע"י המפעיל על פי הצרכים ועל חשבונו. המפעיל לא יקבל החזר בגין השקעות ורכישת ציוד. בתום ההסכם המפעיל יהא ראשי לקחת את כל הציוד שהובא למקום על ידו במהלך תקופת ההסכם.
ה. המפעיל מתחייב להשיג כל הרישיונות והאישורים הנדרשים לשם הפעלת השירותים הנ"ל, והוא מצהיר ומתחייב כי במהלך תקופת ההסכם יהיו בידיו כל האישורים וההיתרים הנדרשים לפי הוראות כל דין.
ו. למען הסר ספק מודגש בזאת מפורשות על ידי הצדדים כי מטרת הרשות היא למטרה הנקובה בס"ק א' לעיל, וכי המפעיל לא יהא ראשי בכל מקרה שהוא להשתמש בנכס למטרה אחרת מזו הנזכרת בס"ק או לעיל.
4. בניה נוספת, והשקעות במבנים ובציוד
א. המפעיל לא יקבל פיצוי או החזר בגין בניה נוספת ו/או השקעות שביצע במבנה או
בנכס, אך המועצה תהיה מחויבת לחתום על כל מסמך כדי להגיש בקשה מתאימה,
לקרן ו/או למוסד ממשלתי כלשהו לקבלת תמיכה, והמפעיל הוא זה שיכין את
הבקשה/ות ויעקוב אחר התקדמותה/תן.
ב. כמו כן, לא יקבל המפעיל החזר בגין השקעות בציוד ובמתקנים.
5. תקופת ההקצאה והפעלת המעון
א. תקופת הקצאת : 10 שנים ואפשרות הארכה בשתי תקופות נוספות בנות 5 שנים לכל תקופה אולם בטרם יוחלט על הארכת תקופת ההקצאה כאמור , תתקבל חוות דעת מאת היחידה המקצועית המתאימה ברשות המקומית המאשרת כי נערכה בדיקה והקרקע עדיין משמשת את אותו גוף לאותו שימוש לה הוקצתה וכי עדיין קיימת נחיצות לאותו שימוש ציבורי בקרקע . מועצת הרשות תקיים דיון לבחינה מחודשת של צרכי הציבור ותחליט אם לאשר את הארכת ההסכם . לאחר אישור מועצת הרשות יש להביא את ההסכם לאישור שר הפנים בתאם להוראות בסעיף 188 לפקודת העיריות וסעיף 190א לצו המועצות המקומיות בהתאמה .
ב. תקופת הפעל מעון היום תחל ביום _____________
ג. במשך תקופת ההתקשרות הנוספות , יחולו במלואם כל התנאים, ההוראות
וההתחייבויות הקבועים בהסכם זה ובנספחיו בשינויים המחייבים
 
6. התחייבות המפעיל/השימוש במעון
א. המפעיל מצהיר כי עיין ובדק את כל מסמכי המכרז וההסכם, מבחינה עובדתית, וכי הצעתו מהווה תמורה מלאה למתן השירותים נשוא המכרז וההסכם, לרבות ביצוע כל התחייבויותיו בעניין צוות מקצועי – כשירות והכשרה מקצועית, ציוד, מתקנים, חומרים, כלים, מכונות, תנאי בטיחות, תפוסה ותקן כוח אדם, רישיונות, וכל דבר הדרוש לצורך הפעלת המעון.
ב. המפעיל מתחייב לחתום על הסכם הפעלה בינו לבין משרד העבודה והרווחה, בהתאם לנוסח המקובל במשרד, )ניתן לעיין בו באתר האינטרנט של המשרד(, המשרד שומר לעצמו את הזכות להיכנס להסכם שינויים מעת לעת , בהתאם לשיקול דעתו.
ג. המפעיל מתחייב לעמוד בכל הכללים המקצועיים שיקבעו ע"י האגף למעונות יום
ומשפחתונים במשרד העבודה והרווחה ובכל הוראות ההסכם שנחתם בינו לבין משרד העבודה והרווחה, וכן בהתאם ליתר התחייבויות המפורטות בנספח ד'/ 4 למסמכי המכרז.
ד. המפעיל מתחייב לבצע את כל העברות ולמלא אחר כל ההוראות ו/או הפקודות
והדרישות המוצאות עפ"י כל דין ע"י כל רשות מוסמכת, בקשר עם ניהול המעון,
אחזקתו, השימוש בו ותיקונו, לרבות אלה החלות על המועצה כבעלי הזכויות של
המעון, והמפעיל מקבל על עצמו את האחריות המלאה עבור כל התוצאות של אי מילוי כל חוק, פקודה, צו, הוראה, לפי חוק עזר, ו/או כל הוראה או דרישה אחרת שניתן כדין, וכן שיפוי המועצה בגין כל נזק אשר יגרם, וככל שיגרם עקב הפרת הוראה זו, לרבות תביעה ו/או הליכים משפטיים כלשהם שיינקטו כנגד המפעיל ו/או המועצה.
ה. המפעיל מתחייב להקצות כוח אדם מיומן ובאיכות טובה בנוגע, לכשירות והכשרה מקצועית, ובכמות ובמועדים שיאפשרו הפעלת המעון כמפורט בהסכם זה.
ו. המפעיל מצהיר בזאת כי הוא מכיר את מהות העבודות והשירותים הנכללים במסגרת הסכם זה, וכי הוא בעל ידע וניסיון לביצוע התחייבויותיו המפורטות בהסכם זה, וכי הוא יפעל במלוא כושרו ומרצו בביצועו לשביעות רצון האגף- המשרד והמועצה.
ז. המפעיל מתחייב להתחיל בהפעלת המעון לא יאוחר מתאריך ______________
המפעיל מצהיר כי הוא ידאג לקבלת כל הרישיונות, האישורים והתעודות הנדרשים
להפעלת המעון, כגון סמל ארגון ורישיון הפעלה למעון.
ח. המפעיל מתחייב כי במקרה של פירוקו או הפסקת פעילותו תוחזר החזקה במבנה
ובקרקע באופן מידי, למועצה וכן כל זכות הנובעת מכך.
ט. המפעיל מתחייב להמציא למועצה ו/או למשרד העבודה והרווחה מדי שנת כספים דיווחים כספים ואחרים בקשר לשימוש במבנה במועדים וכמתוכננת שתקבע ע"י המשרד והמועצה המקומית.
י. המפעיל יאשר למבקרים ו/או למפקחים מטעם המועצה המקומית לרבות מטעם
משרד העבודה והרווחה לבקר במבנה, במשרדיו ובמתקניו ולעיין בספרי החשבונות שלו.
יא. המפעיל מתחייב בזאת כי כל פעילות שתתקיים על קרקע או במבנה המעון תהיה רק בהתאם לחוקים, לתקנות, להוראות ולדין המסדרים אותה.
יב. מובהר בזאת ומוסכם על הצדדים כי אסורה כל פעילות פוליטית במבנה.
 
7.  התחייבויות המועצה המקומית
א. להפנות למעון יום את הפעוטות ו/או הילדים הפוטנציאלים למסגרות אלו
המתגוררים בישוב אכסאל
ב. להודיע למשרדי הממשלה ולגורמים מממנים נוספים, ככל שיהיו כאלו, כי עליהם
להעביר התשלומים בגין הפעוטות המוחזקים במעון היום נושא הסכם זה למפעיל.
8.  דמי שימוש/והוצאות אחזקה ותחזקת המעון
א. תמורת ההקצאה : כתמורה להקצאת המבנה , ישלם הגוף המפעיל שייבחר שכר דירה בסכום סמלי על סך 20,000 ₪ לשנה.
ב. כל ההוצאות הישירות והעקיפות הכרוכות בהפעלת המעון, השימוש בו ואחזקתו,
יחולו על המפעיל, לרבות לעובדים ולחניכים.
ג. מבלי לגרוע לאמור בס"ק א' לעיל, יישא המפעיל בתשלומים עבור, ביוב, חשמל, מים, טלפון, הוצאות ניקיון ואחזקה, הוצאות גינון ,שמירה ואבטחה, ותשלומים החלים על מחזיק בנכס, והמפעיל מתחייב לשלם במועדם, כן יישא המפעיל בכל הוצאה אחרת הקשורה בהפעלת המעון, בגין תקופת ההתקשרות וכל תקופת התקשרות נוספת בין אם היה שימוש הפועל במעון ובין אם לאו.
ד. שילמה המועצה תשלום כלשהוא החל עפ"י הסכם זה על המפעיל, יהיה על המפעיל להחזירו למועצה תוך 3 ימים מיום קלבת דרישת המועצה לכך בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ואם לא עשה כן, תהא המועצה ראשית לחלט את הערבות המצויה בידה לצורך כך.
ה. יובהר כי המבנה יהיה פטור ממס עירוני )ארנונה( וזאת עפ"י חוק הפיקוח על מעונות היום .
ו. למעון חסר ספק, מצהיר המפעיל כי הוא מתחייב לספק בעצמו ועל חשבונו את כל
האמצעים, הציוד והמתקנים להפעלת המעון ומתן השירותים כמפורט בהסכם זה,
לרבות צוות עובדים מיומן, כלים, מתקנים, מכשירים, וציוד ככל הנדרש לצורך
ההפעלה, האחזקה ותחזיקה כמפורט במסמכי המכרז, ובהסכם זה, וכי לא ידרוש כל סכום בגין כך.
9.  ניהול/הפעלה/מועדי הפעלת המעון יום
א. המפעיל מתחייב להפעיל את המעון תוך שמירה קפדנית על הוראות כל חוק, תקנה, חוק עזרו/או כל דין אחר.
ב. מבלי לגרוע לאמור לעיל, מתחייב המפעיל לקיים את הסטנדרטים להפעלת מסגרות חינוכיות לפעוטות כפי שפורסמו ויתפרסמו מעת לעת ע"י משרד העבודה והרווחה, האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, לרבות : נוהלי בטיחות במעון, צורכי החינוך לפעוטות, הפעלת צוות המעון והדרכתו, שמירה על היגיינה ובריאות.
ג. מבלי לגרוע מהוראות הסכם זה, מובהר ומודגש , כי המפעיל מתחייב לפעול על פי
הוראות המועצה ו/או מי מטעמה, בכל דבר ועניין הקשורים בהפעלת המעון
ובהתחייבויות על פי הסכם זה.
ד. בכפוף להוראות כל דין, המעון יופעל על פי רוב בין הימים א'-ה' משעה 7:00 עד שעה 16:00 לא כולל חגים וחופשות, והכול לפי הוראות משרד העבודה והרווחה והמנהל כפי שהיו מעת לעת, לרבות שינויים שיחולו על מועדי ההפעלה בהתאם לכל דין, ובמיוחד בכפוף להנחיות שקבע האגף למעונות יום ומשפחתונים המפורסמות באתר האינטרנט של האגף.
ה. המפעיל מתחייב כי בכל שעות פעילות המעון יהיה נוכח מנהל מעמו לצורך הפעלת המעון על פי הוראות כל דין.
ו. כמו כן , מתחייב המפעיל כי בכל שעות הפעילות יהיה המעון ברמת ניקיון נאותה.
ז. המפעיל מתחייב לא לפעיל את המעון אלא רק שאחר יהיו בידיו כל הרישיונות
הדרושים על פי הוראות כל דין, לרבות סמל ארגון ורישיון ההפעלה.
 
10. אחזקת הציוד במעון
א. לצורך ביצוע השירותים נשוא הסכם לרבות האחזקה והניקיון ויותר השירותים על המעיל להשתמש בציוד, מלאי ובאמצעים מאיכות טובה, וכשירים להפעלה
בכל עת, אשר ירכשו על חשבונו של המפעיל. המפעיל יהיה אחראי לטיפול בהם,
להפעלתם, לאחסונם, ולאחזקתם ולשמירתם.
ב. רכישת הציוד, מלאי ואביזרים הדרושים לביצוע התחייבויותיו בהתאם להסכם זה, הובלתם ואספקתם תיעשה ע:י המפעיל ועל חשבונו.
ג. המפעיל יהיה אחראי לאחזקתו השוטפת של הציוד, בין אם הוא למקום ע"י המועצה או מי מטעמה, ובין אם הוא הובא למקום ע:י המפעיל.
ד. המפעיל מתחייב לשאת בהוצאות הכרוכות בתיקונו /ל כל נזק ו/או קלקול שייגרמו לציוד הנמצא בהם, ויהיה עליו לתקנם תוך 3 ימים מיום התרחשותם.
ה. אם המפעיל יתקין בנכס מחשוב ו/או מערכות תקשורת, אזי כל האחריות להם תחול על פי המפעיל באופן בלעדי.
ו. המפעיל יהיה אחראי לכל פגם ו/או חוסר ו/או ליקוי ו/או קלקול ו/או גניבה ו/או נזק לנכס ו/או לתכולתו וציוד.
ז. כל שאר התחייבויותיו של המפעיל לפי הסכם זה יעמדו בתוקפם גם בעת הפעלת
השירותים במקום החלופי.
ח. המפעיל מצהיר ומתחייב כי לא יהיו לו טענות ו/או תביעות נגד המועצה בכל הנוגע למעבר, לשימוש, ולמצב הפיזי של המבנה החלופי במשך תקופת השיפוץ
11.  תעריפי המעון
תעריפי המעון אשר יגבו ע"י המפעיל מאת הורי הפעוטות השוהים במעון, יהיו בהתאם לתעריפים המפורסמים ע"י משרד העבודה והרווחה והכל בהתאם לתעריפים המפורסמים ע"י האגף למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, המתעדכנים מעת לעת , בניכוי סכום סבסוד / השתתפות משרד העבודה והרווחה פיר כל פעוט ופעוט.
12.  שמירת דינים וקבלת רישיונות\ סמל ארגון להפעלת המעון:
א. המפעיל מתחייב למלא בקפדנות הוראות כל דין בעת ביצוע הסכם זה, לרבות חוקי עזר של מ.מ אכסאל והוראות חוק שעות עבודה ומנוחה , תשיא 1951
ב. המפעיל מתחייב להשיג כל הרישיונות הנדרשים לפי כל דין בכל הנוגע להפעלת המעון , כגון סמל ארגון ורישיון הפעלה ממרד העבודה והרווחה.
ג. המפעיל מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות הדרושים למתן שירות מבחינת הבטיחות וכן להימנע מכל מעשה או מחדל העלולים להוות סכנה לנפש או לרכוש. למטרה זו ייתן המפעיל הוראות מפורטות או מדויקות לעובדיו ו\או למועסקיו ו\או קבלני משנה שלו, בדבר מתן השירות תוך שמירת כללי הבטיחות וידאג לביצוע הוראות אלה.
ד. המפעיל מתחייב לחתום על הסכם ו\או הסדר הפעלה מול משרד העבודה והרווחה, ויהיה חייב לעמוד בכל תנאי ההסכם ו\או ההסדר הנ"ל.
ה. המפעיל מתחייב לעמוד בכל ההתחייבויות והתנאים שקבע ו\או יקבע ע"י משרד העבודה והרווחה, לצורך קבלת סמל מעון ורישיון הפעלה מאת המשרדים הנ"ל. למען הזהירות יובהר, כי אי עמידת המפעיל שנבחר בהתחייבויות שנקבעו בס"ק א' עד ה' לעיל- תשלול זכאותו לשימוש במבנה או לכל זכות אחרת בו.
13.  אחריות לנזקים
א. המפעיל יהיה אחראי ישירות ובאופן בלעדי לכל פגיעה, נזק או תביעה לגוף ו\או לרכוש בגין מעשה או מחדל הכרוכים בביצוע הסכם זה במישרין או בעקיפין שייגרם למפעיל ו\או לעובדיו ו\או לכל צד שלישי וכל המועצה לא תחול כל אחריות שהיא בגין כך .
ב. המפעיל מתחייב לטפל באופן מיידי ועל חשבונו בכל תביעה ו\או טענה או דרישה כספית או אחרת, לרבות תביעת נזק הנובעות ו\או הקשורות במישרין ו\או בעקיפין בהפרת חובה או חיוב המוטלים על המפעיל על פי הסכם זה וזאת לא יאוחר מ 7 ימים מיום קבלת הודעת המועצה על תביעה ו\או טענה ו\או דרישה כנ"ל.
ג. המפעיל מתחייב לפצות ו/או לשפות את המועצה בגין כל נזק או חיוב כספי שיוטל עליה ו\או תהיה חייבת לשאת בו מחמת כל נזק שייגרם למבנים ו\או לצד ג' ו/או לציוד מחמת כל נזק ו\או פגיעה ו/או תביעה שתוגש נגד המועצה, מחמת עכל מעשה ו\או מחדל ו/או עילה שבמקורה בין במישרין או בעקיפין בהסכם זה.
ד. לפי בקשת המפעיל, תיתן המועצה לפרקליטו ייפוי כוח לנהל הגנה בכל משפט נגדה במקרה כנ"ל , וכל ההוצאות יחולו על המפעיל.
 
14.  ביטוח רכוש, ביטוח חבות מעבידים , ביטוח צד ג'
מבלי לגרוע מאחריות המפעיל ע"פ הסכם זה ו/או ע"פ כל דין , מתחייב המפעיל לערוך ולקיים על חשבונו , במשך כך תקופות הפעלת מעון היום ביטוחים לכיסוי אחריותו כמפורט בהסכם זה .כמו כן , המפעיל ימציא למועצה עם חתימתו על הסכם זה אישור, מי ערך את הביטוחים המפורטים בזה לטובתו ולטובת המעוצה המקומית כפר קרע ולטובת מדינת ישראל/ משרד העבודה והרווחה, כאשר הביטוחים כוללים את כל הכיסויים והתנאים כפורט להלן
א. הפוליסות שינתנו ע"י המפעיל יכללו את התוספות הבאות:
1.  שם המבוטח יהיה המפעיל ו-מעוצה מקומית אכסאל  ו-משרד העבודה והרווחה
2.  סעיף אחריות צולבת
3.  על כל שינוי בתנאי הפוליסה ו/או ביטול הפוליסה תינתן הודעה לממונה על
הביטוח במועצה לפחות 60 יום מראש
4.גובה הפוליסה יהיה בהתאם להוראת הממונה על הביטוח במעוצה כלהלן:
 ביטוח אש מורחב-, רכוש –מבנה ותכולה, אובדן תוצאתי: 2,000,000 ₪
ביטוח אחריות כלפי צד שלישי: גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ 4,000,000
ג. ביטוח חבות מעבידים:הזוכה , יבטח אחריותו החוקית בביטוח חבות מעבידים, בגין חבות על פי כל דין. כלפי המועסקים מטעמו בביצוע העבודות נשוא המכרז, בגין פגיעה גופנית הגורמת תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות – למקרה 5,000,000 ₪ ולתקופת הביטוח 10,000,000 ₪
 
ב. להבטחת אחריות לפי סעיף זה יפקיד המפעיל במועצה פוליסת ביטוח מאושרת ע"י הממונה על הביטוח ב מ.מ. אכסאל
ג. עריכת הביטוחים כנדרש עפ"י הסכם זה לכל תקופת ההסכם אינה באה להגביל את חובתו של המפעיל ואינה משחררת את המפעיל מחובותיו ואחריותו על פי הסכם זה וכן מחובת תשלום כל נזק ו/או פיצוי ו/או שיפוי
15.  עובדי המפעל
א. המפעיל מתחייב להעסיק בכל שעות הפעלת המעון יום כמות מספקת של עובדים, וזאת בתיאום מלא ועל פי הנחיות מנהל מחלקת הרווחה במעוצה המקומית אכסאל  לרבות החיות משרד העבודה והרווחה כמתחייב עפ"י כל דין
ב. המפעיל מתחייב להעסיק מנהל/ת להפעלת המעון יום שיהא בהכשרת עובד סוציאלי ו/או פסיכולוג חינוכי ו/או איש חינוך בתחום החינוך לגיל הרך ו/או אקדמאי במקצועות משרד מתאימים על פי אישור משרד העבודה והרווחה
ג. המפעיל מתחייב למלא את מקומו של כל עובד שנעדר זמנית ) מפאת חופשה, מחלה, איחור או סיבה אחרת(.
16.  אי קיום יחסי עובד מעביד
א. מוסכם מפורשות בין הצדדים כי המפעיל הינו קבלן עצמאי וכי אין נקשרים בינו ו/או בין מי מעובדיו ו/או מעסיקיו לבין המעוצה יחסי עובד ומעביד.
ב.  המפעיל מצהיר כי הוא אחראי כמעביד לכל האנשים שיוסקו על ידו לצורך המעון יום על פי הסכם זה, בהתאם לכל דין, וכי הוא מתחייב למלא כל חובותיו כלפי עובדיו, לרבות ביצוע כל התשלומים המגיעים לעובד ממעבידו עפ"י כל דין, לרבות חוק שכר מינימום, התשמ"ז- 1987 והמועצה לא תישא כלפי עובד המפעיל באחריות כלשהי.
ג. במידה ותחויב המעוצה בתשלום כלשהוא למפעיל ו/או לעובדיו ו/או למועסקיו, המשלם כרגיל לעובד ממעבידו, יפצה המפעיל את המעוצה בכל סכן בו תחויב כאמור לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד.
 
17.  פינוי המעון בתום תקופת ההפעלה ו/או במקרה של ביטול ההסכם
א. בתום תקופת ההפעלה, וכן במקרה של ביטול ההסכם ע"י המועצה מכל סיבה שהיא, יפנה המפעיל את המעון לאלתר ויחזירו לרשות המעוצה ולהחזקתה הבלעדית כשהיא פנויה מכל אדם וחפץ השייכים למפעיל
ב. במקרה של הפרת סעיף מהסכם זה, תהיה המעוצה רשאית לבטל את ההסכם ובתנאי ונתנה למפעיל ואורכה של 30 יום לתיקון ההפרה, והמפעיל לא תיקן ההפרה באותו מועד, הכול במקרה של הפרת תנאי מתנאי ההסכם שייערך בין המפעיל לבין משרד העבודה והרווחה.
ג. הביטול ייכנס לתוקפו 90 יום לאחר תום מועד ההודעה המוקדמת
ד. שלושים הימים הניתנים לקבלן לתיקון הליקויים יכללו במניין 90 הימים
ה . המפעיל מתחייב כי במקרה של פירוקו או הפסקת פעילותו יחזיר החזקה במבנה באופן מידי, למועצה המקומית וכן כל זכות הנובעת מכך.
ו .אי עמידה בתנאים, תביא לביטול ההסכם והשבת הקרקע והמבנה מידית לחזקת המעוצה המקומית
ז. הוראות סעיף זה באות להוסיף על זכויות המעוצה לפי הסכם זה ולפי כל דין ולא לגרוע מהן
18.  תוצאות ביטול/סיום ההסכם
א. עם תום תקופת ההתקשרות או עם מתן הודעת המעוצה על ביטול ההסכם, מתחייב המפעיל לפנות את הקרקע והמבנה מכל אדם ומתחייב להשאיר את הציוד שהיה קיים בו ערב חתימת ההסכם.
ב. המפעיל מתחייב להחזיר למעוצה את הציוד במצב טוב ותקין לשביעות רצונו של ב"כ הרשות המקומית ושל הממונה. במקרה של ציוד חסר ו/או ציוד שניזוק , על המפעיל לקנות ציוד חליפי או לשלם למועצה את עלות
הציוד החסר והציוד הניזוק, בהתאם לקביעת.
ג. המפעיל יפנה את הנכס מכל אדם וחפץ שהוצב עי ידו, ויחזיר למועצה את הנכס והציוד השייך למועצה כשהם נקיים, במצב טוב ותקין, בהתאם להסכם זה בכפוף לבלאי סביר.
ד. המפעיל יישא בכל הוצאה ו.\/או חוב ו/או תשלום ו/או התחייבות הנובעים מתקופת הפעלת המעון יום על ידו.
ה . אם המפעיל לא יפנה ויחזיר את הנכס במועד, ישלם המפעיל למועצה פיצוי קבוע מראש בסכום של 1,500 ₪ לכל יום איחור בפינוי.
ו . בנוסף תהיה המועצה רשאית לחלט הערבות הבנקאית לביצוע ההסכם שתינתן ע"י המפעיל כמפורט בהסכם זה.
19. ערבות לביצוע ההסכם:
א. לשם הבטחת קיום התחייבויותיו של המפעיל לפי הסכם, ולביטחון החזרת הציוד ופינוי המבנה והחזרתו במועד ובמצב תקין, יפקיד המפעיל בידי המועצה במועד חתימת הסכם זה ערבות בנקאית צמודת מדד על סך 50,000 ₪ שלפי הוראותיה ניתנת למימוש בכל עת לפי פניית המועצה, הערבות תהיה בתוקף עד 60 יום לאחר תום תקופת ההסכם.
ב. במקרה של מימוש האופציה, תוארך הערבות הבנקאית עד 60 יום לאחר תום תקופת האופציה
ג. המועצה תהא רשאית לחלט את הערבות הבנקאית כולה או חלקה אם יפר המפעיל אחת או יותר מהוראות הסכם זה, או לא יעמוד בקיום תנאי ההסכם זאת בנוסף על זכותה המלאה לתבוע אותו על פי תנאי הסכם זה ועפ"י כל דין
 
20. הסבת ההסכם, המחאת זכות
א. המפעיל אינו רשאי להמחות או להסב ל לאחר או לאחרים את זכויותיו או חובותיו לפי הסכם זה, כולן או חלקן , או כל טובת הנאה על פיו ו/או התחייבות , במישרין או בעקיפין ,בלי הסכמה בכתב ומראש של המועצה
ב. ניתנה הסכמת המועצה להסבה כאמור , יישאר המפעיל אחראי כלפי המועצה לביצוע ההסכם והסבה כאמור לא תפטור אותו מאחריות זו.
21.  פעולה במועד
א. אי תגובה ו/או הימנעות מנקיטת פעולה כלשהי ו/או מהפעלת זכות כלשהי ו/או מתן ארכה כלשהי לא ייחשבו ולא יתפרשו כויתור מצד המועצה ו/או כעובדות היוצרות כנגדה מניעות ו/או השתק מחמת התנהגות או בדרך אחרת ביחסיה עם המפעיל.
ב. ידוע למפעיל כי הסכם זה תלוי באישורו של משרד העבודה והרווחה, וייחתם בין הצדדים ויכנס לתוקפו רק לאחר אישור הגורמים הרלוונטיים במרדים הנ"ל ולא תהיה למפעיל כל טענה ו/או דרישה במידה והגורמים הנ"ל לא תאשר אותו.
22. שונות
א. שום ויתור על מחדל או הימנעות או מפעולה של המועצה מהפעלת זכות כל שהיא ו/או מתן ארכה כלשהיא לא יחשבו כוויתור על זכות מזכויותיו על פי הסכם ו/או על פי כל דין ו/או כעובדות היוצרות כנגדה מניעת ו/או השתק מחמת התנהגות או דרך אחרת ביחסיה ע המפעיל אלא כן ויתרה המועצה על זכותה בכתב ומראש
ב. הסכם זה על נספחיו ממצה את כל אשר הוסכם בין הצדדים, ולא יהיה תוקף לכל הסכם או הסדר שנערכו עובר לחתימתו של הסכם זה.
ג. שינויים בהסכם זה יחייבו את הצדדים אך ורק אם נעשו בכתב ונחתמו על ידי כל הצדדים להסכם.
ד. הודעות שיש לשלחן על פי הסכם זה ו/או בקשר להסכם זה תשלחנה לפי הכתובות
ה. המצוינות במבוא להסכם , ומכתב שישלח בדואר לפי הכתובת במצוין בהסכם ייחשב כמכתב שהגיע לתעודתו תוך 72 שעות לאחר מסירתו לבית הדואר.
ו. הסכם התקשרות זה, הינו על תנאי ומותנה בקבלת סמל ארגון מאשת משרד העבודה והרווחה, ועמידת המפעיל בכל התנאים וההתחייבויות המפורטים בתנאי המכרז על נספחיו, לרבות בחתימת המפעיל על הסכם התקשרות מול משרד
העבודה והרווחה
ולראיה באו הצדדים על החתום
 
 ______________          ____________           ____________________
המעוצה המקומית אכסאל      ראש המועצה                       גזבר המועצה
 
_____________________________                    ___________________
 שם המפעיל                                                           מורשה חתימה מטעם המפעיל
נספח 4- /ב
כתב ערבות בנקאית אוטונומית
להבטחת קיום תנאי החוזה
בנק _____________
סניף_____________
תאריך______________
לכבוד,
מועצה מקומית אכסאל הנדון ערבות מס'_____________על סך 50,000 ₪
לבקשת ______________ ח.פ /ע.ר/ _____________________)להל "המבקש" (, אנו ערבים בזה לתשלום המגיע או שיגיע לכם מאת המבקש עם קיום חוזה מס' ____________ בנושא הליך הקצאה  לניהול והפעלת מעון היום בכפר אכסאל במועצה מקומית אכסאל  , עד לסכום 50.000 ₪ )במילים חמישים אלף ₪ (
)להלן : "הסכום הבסיסי ") , אשר יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן , המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, כאשר המדד הבסיסי הוא המדד שפורסם לאחרונה לפני הוצאת כתב ערבות זה. )“להלן המדד הבסיסי “(.
אם המדד האחרון ,שיפורסם לפני יום ביצוע התשלום, על פי כתב ערבות זה )להלן :"המדד החדש" ( יהיה גבוה מן המדד הבסיסי והמדד החדש ) להלן : סכום הערבות"(. אנו מתחייבים בזה לשלם לכם את סכום הערבות כאמור לעיל , תוך 7 ימים מקבלת דרישתם הראשונה בכתב, מבלי שתהיו חייבים לנמק את דרישתכם ומבלי לטעון כלפיכם טענת הגנה כלשהי בקשר לחיוב כלפיכם, או לדרוש תחילה את סילוק הסכום האמור מאת החייב.
אתם תהיו רשאים לדרוש מאתנו את תשלומו של סכום הערבות בפעם אחת, או במספר דרישות שכל אחת מהן מתיי חסת לחלק בסכום הערבות בלבד , ובתנאי שסך דרישותיכם לא יעלה על סכום הערבות.
ערבות הינה בלתי חוזרת ובלתי תלויה ואינה ניתנת לביטול.
ערבות זו תישאר בתוקף עד ליום _______________
ערבות זו איננה ניתנת להעברה והסבה בכל צורה שהיא.
דרישה בפקסימיליה לא תחשב כדרישה לעניין כתב ערבות זה.
 
בכבוד רב,
 
__________________                                                  _____________
תאריך                                                                              חתימה וחותמת הבנק
נספח 4/ג'
תצהיר בדבר שמירה על זכויות עובדים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים,
תשל"ו 1976- להלן: ("החוק") והתחייבות לשמירה על זכויות עובדים
אני הח"מ ______________, ת"ז________________, לאחר שהוזהרתי כי עלי להצהיר את האמת וכי צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק באם לא אעשה כן, מצהיר/ה בזאת, כדלקמן :
1.  הנני נותן תצהיר זה בשם ________________________)להלן: "המציע"( , שהוא הגוף המבקש להתקשר עם מועצה מקומית אכסאל  )"המזמינה"( , אני משמש/ ת ___________אצל המציע ומוסמך/ת ליתן מטעמו לתצהיר זה.
2. ככל שהצעתו של המציע תיבחר כהצעה הזוכה בהליך ההקצאה  על ידי המזמינה וייחתם בן הצדדים הסכם התקשרות, מתחייב המציע כי במהלך תקופת הסכם ההתקשרות )לרבות כל תקופת התקשרות מאורכת( לקיים כלפי המועסקים מטעמו בביצוע השירותים נשוא הליך הקצאה, את האמור בכל החוקים הבאים להלן: (חוקי העבודה"(
חוק שירות התעסוקה , תשי"ט 1959-
חוק שעות עבודה ומנוחה, תשי"א 1951-
חוק דמי מחלה , תשל"ו 1976-
חוק חופשה שנתית , תשי"א- 1951
חוק עבודה נשים, תשי"ד 1954-
חוק שכר שווה לעבודות ולעובד ,תשנ"ו 1996-
חוק עבודת הנוער , תשי"ג 1953
חוק החניכות, תשי"ג 1953-
חוק הגנת השכר ,תשכ"ח 1958
חוק פיצוי פיטורים,תשכ"ג- 1963
חוק הביטוח הלאומי )נוסח משולב(, תשנ"ה- 1995
חוק הודעה מוקדמת לפיטורים והתפטרות , תשס"א 2001-
חוק הודעה לעובד )תנאי עבודה ( תשס"ב 2002-
צו הרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז- 1957
 
___________________________________
חתימת המצהיר
אישור
אני החתום מטה, ____________________, עו"ד מ.ר ____________ של ________________להלן: ("המציע"),  הרשום לעיל, מאשר כי ביום ______________________ הופיעו בפני ה"ה ________________               ת.ז _________________ה"ה_________________ת.ז _______________
 
ולאחר שהזהרתיו/ה עליו/ה להצהיר את האמת וכי יהא/ תהא צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק, באם לא יעשה/תעשה כן, אישר/ה בפניי את תוכן תצהירו/ה לעיל בחתמו/ה עליו בפניי
 
__________________
חתימה וחותמת עוה"ד
 
 
נספח ד'/ 4
התחייבות הגוף המציע במידה וייבחר כזוכה
הנני מתחייב כדלקמן:
1.       להעסיק כ"א לפי תקן מודל מעון. יום, והנחיות ודרישות האגף הבכיר למעונות     ולמשפחתונים/ משרד העבודה והרווחה, המתעדכנים מעת לעת.
2. לפעול בהתאם לכל הנחיות משרד העבודה והרווחה לרבות לעניין ציוד ואבזור המעון.
3.  לחתום על הסכם מול משרד העבודה והרווחה ולפעול בהתאם להוראותיו, לרבות בכללים המקצועיים שייקבעו מעת לעת על ידי האגף ובכל הוראות ההסכם שייחתם ביני לבין משרד העבודה והרווחה.
4.  לפעול בהתאם להתחייבויותיו והצהרותיי, כפי שפורטו במסגרת הצעתי זו.
5.  לא להעסיק עובדים במעון מבלי שנתקבל לגביהם ולגבי כל אחד מן העובדים במעון אישור ממשטרת ישראל בהתאם לחוק למניעת העסקת עבריינו מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התמש"א 2001- , לעניין סניף זה –"עובדים במעון"- לרבות מנהלי התאגיד ונושאי משרה עיקריים התאגיד.
6.  לחתום על הסכם מול הרשות המקומית, המתייחס לתנאי השימוש במבנה ובקרקע. ולפעול בהתאם להוראותיו. הנני מצהיר כי הובא לידיעתי כי הסכם זה טעון אישור משרד העבודה והרווחה.
7.  לדרוש מכל עובד שיועסק במסגרת הפעלת המעון לחתום על הצהרה בדבר העדר עבר פלילי בנוסח המופיע בנספחי הליך ההקצאה  וכן לדרוש אישור ממשטרת ישראל, בטרם תחילת העסקת העובד )ואם העובד מועסק כבר בשירות המציע- בטרם החתימה על הסכם ההתקשרות בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסד המכוון למתן שירות לקטינים, התשס"א 2001- וכן כל מסמך אחר שיידרש ע"י משרד העבודה והרווחה, לעניין סעיף זה- עוד שיועסק המסגרת הפעלת המעון- לרבות מנהלי התאגיד ונושאי עיקריים בו.
 
._____________________                                 .__________________
                    תאריך                                                         שם המציע+ חתימה
 
אימות חתימה
אני הח"מ עו"ד/רו"ח מאשר בזאת כי ______________ להלן : ("המציע") רשום
בישראל על פי דין וכי היה _______________ אשר חתם על ההתחייבות זו בפני מוסמך לעשות כן בשמו של המציע.
 
______________________
חותמת+ חתימת עו"ד/רו"ח


 
 
נספח ה'/ 4
אישור קיום ביטוחים
המפעיל מתחייב לבצע על חשבונו את כל הביטוחים כאמור וכמפורט בחוזה ההתקשרות , וזאת תוך 30 יום מיום קבלת הודעת הזכייה מאת המועצה , את הביטוחים המפורטים בזה , הכוללים את כל הכיסויים והתנאים הנדרשים כאשר גבולות האחריות לא יפחתו מהמצוין להלן : פוליסות לביטוח: ניהול, תחזוקה והפעלת מעון יום בכפר אכסאל – מועצת אכסאל :
1. הזוכה בהליך הקצאה  זה, יבטח את אחריותו החוקית בפוליסת ביטוח אש מורחב כמפורט להלן: מבנה המעון, והתכולה- לעובדות המבוצעות, למתקנים, לציוד ולחומרים לרבות כאלו המסופקות על ידי המועצה , במלוא ערכם ובערכי כינון אובדן ו/או נזק פיזיים ובלתי צפויים אשר אירועו בתקופת מתן השירותים נשוא החוזה.
2. גבולות אחריות של 2,000,000 ₪
ב. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי:
1. הזוכה בהליך ההקצאה זה, יבטח את אחריותו החוקית בביטוח אחריותו כלפי צד שלישי גוף ורכוש בגין פעילותיו בתקופת מתן השירות נשוא החוזה.
בפוליסה יצוין כי הביטוח הניתן על פי הפוליסה מכסה גם את אחריותו החוקית של
המבוטח לנזק צד שלישי שייגרמו כתוצאה מהפעלת המעון, לפי תנאי הליך ההקצאה  והחוזה מס'__________________ מיום___________________ עם המועצה המקומית אכסאל  .
2.       גבול האחריות למקרה ולתקופה לא יפחת מ 4,000,000
3. בפוליסה ייכלל סעיף צולבת , ( CROOS LIABILITY(
4.כל סייג/חריג לגבי זיהום כתוצאה מאירוע תאונתי ,יבוטל.
ג. ביטוח חבות מעבידים:
הזוכה , יבטח אחריותו החוקית בביטוח חבות מעבידים, בגין חבות על פי כל דין. כלפי המועסקים מטעמו בביצוע העבודות נשוא הליך ההקצאה , בגין פגיעה גופנית הגורמת תוך כדי ועקב ביצוע העבודות בגבול האחריות – למקרה 5,000,000 ₪ ולתקופת הביטוח 10,000,000 ₪
ד. כללי
בכל פוליסות הביטוח הנ"ל יכללו התנאים הבאים:
1.      במידה ועבודת הליך ההקצאה או חלקן מבוצעות או תבוצענה על ידי הזוכה באמצעות קבלנים עצמאיים או קבלני משנה, הביטוחים הנ"ל מורחבים לכסות אחריותם המלאה במסגרת  פוליסות הביטוח כאילו נותן הזכיין עצמו ושמם ירשם בשם המבוטח.
2.      לשם המבוטח תתווסף המועצה המקומית אכסאל  , משרד העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.
3.      בכל מקרה של צמצום או ביטול הביטוח על ידי אחד הצדדים לא יהיה להם תוקף, אלא אם ניתנה על כך הודעה מפרשת של 60 יום לפחות במכתב רשום למועצה מקומית אכסאל  .
4.      המבטח מוותר על זכות שיבוב, תביעה השתתפות או חזרה כלפי המועצה המקומית אכסאל  , עובדיהם וכול הפועלים מטעמם.
5.      הזכיין לבדו אחראי כלפי המבטח לתשלום הפרמיות עבור הפוליסות ומילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי הפוליסה.
6.       ההשתתפות העצמית הנקובה בכל פוליסה תחול בלעדית על הזכיין בלבד.
7.       כל סעיף בפוליסות הביטוח המפקיע או מקטין בדרך כל שהיא את אחריות המטח כאשר קיים ביטוח אחד, לא יופעל כלפי המועצה המקומית אכסאל , והביטוח הוא בחזקת הביטוח ראשוני המזכה במלוא הזכויות על פי פוליסת הביטוח.
8.      תגמולי הביטוח על פי פוליסת הביטוח הנ"ל, ישולמו ישירות למועצה, אלא אם הומצא לחברה המבטחת אישור בכתב מאת המועצה המאשר את תשלום תגמולי הביטוח לאחר.
9.      מוסכם, כי מעשה או מחדל של יחיד מיחידי המבוטח העלול לגרוע מהזכויות על פי פוליסה זו לא יגרע מזכויות המועצה על פי פוליסה זו.
10. תנאי הפוליסה לא יפחתו מתנאי מט בגרדה העדכנית.
א. העתק פוליסות הביטוח מאושרת על ידי המבטח או אישור בחתימתו על ביצוע הביטוחים כאמור לעיל, יומצא לגזבר המועצה המקומית אכסאל , תוך 30 יום ממועד ההודעה על המציע הזוכה.
ב. תקופת הביטוח בפוליסת הביטוח תהיה חופפת את תקופת ההתקשרות החוזית עם המועצה המקומית אכסאל . הזכיין מתחיי כי פוליסת הביטוח תחודשנה על ידו מדי שנה, כל עוד החוזה עם המועצה המקומית אכסאל בתוקף, הזכיין מתחייב להציג את העתקי הפוליסות המחודשות מאושרות וחתומות על ידי המבטח לגזבר המועצה המקומית אכסאל כל המאוחר שבועיים לפני סיום תקופת הביטוח.
ג. אין בכל האמור בסעיפי הביטוח כדי לפטור את הזכיין מכל חובה החלה עליו על פי דין ואין לפרש את האמור כוויתור של המועצה המקומית אכסאל על כל זכות או סעד המוקנים לה על פי דין ועל פי חוזה זה.
 
________________       _________________        _________________ 
           תאריך                                    שם מלא                    חתימה וחותמת המציע