הליך הקצאה - 01/2021 - מבנה ובחירת גוף להפעלת מעון יום לגיל הרך בתמורה סמלית

  

טל': 046550905 , פקס: 046550906
הליך הקצאה מס' 01/2021 -מבנה ובחירת גוף להפעלת מעון יום לגיל הרך בתמורה סמלית
 
בהתאם להחלטת מליאת המועצה מיום 01/05/2021 להקצאת מבנה להפעלת מעון יום בתמורה סמלית, בשטח של כ- 725 מ"ר בכתובת הידועה : גוש 16905 חלקה 3 מגרש 117/2 . ובכפוף לנוהלי משרד הפנים, כפי שפורסם בחוזרי מנכ"ל 5/2001 , 6/2002 , 7/2004 , 7/2005 , 4/2007 (להלן: חוזרי מנכ"ל)
ופרסום התבחינים באתר המועצה וההודעה על פרסום התבחינים בעיתונות מיום  11/05/2021
 
1.       מ.מ אכסאל (להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"), מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות להקצאת מבנה ובחירת גוף להפעלת מעון יום לגיל הרך בתמורה סמלית במועצה מקומית אכסאל .
2.       הקצאת מבנה כאמור תעשה לגוף מפעיל בעל ניסיון (גוף מפעיל: הינו תאגיד רשום הפועל שלא למטרת רווח )
3.       ההקצאה הינה לצורך הפעלת מעון יום לגיל הרך, למועצה , ולה בלבד תהיה הזכות לבטל ההקצאה אם יבוטלו האישורים שברשות הגוף המפעיל .
4.       תקופת ההקצאה:  10 שנים עם אופציה למועצה להאריך את תקופת ההקצאה בשתי תקופות נוספות בנות 5 שנים כל אחת (5+5)
5.       תמורת ההקצאה : כתמורה להקצאת המבנה , ישלם הגוף המפעיל שייבחר שכר דירה בסכום סמלי על סך 20,000 ₪ לשנה.
6.       ההצעה תוגש במעטפה סגורה בצירוף כל המסמכים הדרושים בהתאם לחוברת הליך ההקצאה כשהם חתומים  ע"י המציע  בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן בשווי 50,000 ש"ח לטובת מ.מ אכסאל בתוקף עד תאריך 30/12/2021 , הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.
7.       סיור מציעים  ייערך ביום חמישי בתאריך 24/06/2021 שעה 10:00, המפגש יהיה בבניין המועצה בכפר אכסאל, ההשתתפות בסיור אינה חובה .
8.       ניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 2000 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה .
9.       המועד האחרון להגשת ההצעות היינו יום חמישיתאריך 05/08/2021 שעה 14:00 .ההצעות תוגשנה ידנית בלבד ויוכנסו לתיבת המכרזים במשרד מזכיר המועצה במעטפה סגורה עליה ירשם "הליך הקצאה מס' 01/2021 להפעלת מעון יום לגיל הרך" .
10.   שאלות הבהרה ניתן לפנות בכתב בלבד למנהל מחלקת הרווחה מר פיאד חבשי למייל:    faiadh@iksal.muni.il או לפקס:04-6464881עד יום 01/07/2021 שעה 14:00. ההתייחסות ותשובות יוחזרו במייל לכל המציעים עד יום 08/07/2021 שעה 14:00
בכבוד רב,
                                                                                    עו"ד מחמד שלבי
                                                                        ראש המועצה המקומית