הליך הקצאה - 01/2021 - תבחינים

  

 
תבחינים להליך הקצאת מבנה בתמורה סמלית ובחירת גוף להפעלת מעון יום לגיל הרך
 
1.       מטרת ההקצאה - המועצה המקומית אכסאל (להלן:"המועצה") , פונה בזאת לקבלת הצעות לניהול והפעלת מעון יום לגיל הרך לגילאי שלושה חודשים ועד לשלוש שנים במבנה ייעודי הנמצא בגוש 16905 חלקה 3 מגרש 117/2 , אשר יוקצה לגוף מפעיל , בהתאם ל - " נוהל הקצאת קרקע / מבנים" של משרד הפנים , (חוזר מנכ"ל 5/2001 , 6/2002 , 7/2004 , 7/2005 4/2007 על תיקוניהם).
 
2.        תקופת ההקצאה - 10שנים ואפשרות הארכה בשתי תקופות נוספות בנות 5 שנים לכל תקופה אולם בטרם יוחלט על הארכת תקופת ההקצאה כאמור , תתקבל חוות דעת מאת היחידה המקצועית המתאימה ברשות המקומית המאשרת כי נערכה בדיקה והקרקע עדיין משמשת את אותו גוף לאותו שימוש לה הוקצתה וכי עדיין קיימת נחיצות לאותו שימוש ציבורי בקרקע . מועצת הרשות תקיים דיון לבחינה מחודשת של צרכי הציבור ותחליט אם לאשר את הארכת ההסכם . לאחר אישור מועצת הרשות  יש להביא את ההסכם לאישור שר הפנים בתאם להוראות בסעיף 188 לפקודת העיריות וסעיף 190א לצו המועצות המקומיות בהתאמה .
 
3.        אופן השימוש – ההקצאה תינתן לגוף מפעיל ללא מטרות רווח עמותות רשומות המוכרות כמלכ"ר / חברות לתועלת הציבור ללא מטרות רווח .  
א. המועצה תקצה לגוף מפעיל בתמורה סמלית  מקרקעין בשטח של 1900 מ"ר שעליהם מבנה מעון היום בשטח 725 מ"ר הנמצא בגוש 16905 בחלקה 3 בכפר אכסאל , ואשר נבנה בהתאם לפרוגראמה והנחיות לתכנון מעונות יום של משרד העבודה והרווחה.
ב. המבנה בן ארבע כיתות, ויועד לקלוט כ 100 פעוטות, לגילאי 3 חודשים עד 3 שנים, והכל בהתאם להנחיות ודרישות האגף הבכיר למעונות יום ומשפחתונים לגיל הרך, הנמצא באחריות ובפיקוח משרד העבודה והרווחה.
ג. לא תעשה במבנה פעילות שונה מפעילות עבורה הוקצתה לגוף
ד. לא תעשה במבנה פעילות עסקית , מסחרית למטרות רווח
ה. לא יעשה שימוש במבנה לפעילות פוליטית מפלגתית
ו. לא ייעשה שימוש בקרקע הנוגד להוראות כל דין
 ז. במידה והגוף המקבל יתפרק  או תופסק פעילותו או יבוטל ההסכם , תוחזר הקרקע מיידית – כולל החזקה עליה – אל הרשות המקומית . 
ח. לגוף המקבל לא תהיה סמכות להעביר הקרקע/ מבנה  או לשעבדה לאחר .
 
4.       מטרת השימוש  -  מטרת הקצאת המבנה היא הפעלת מעון יום לגיל הרך ויעודי קליטת פעוטות/ילדים לאימהות עובדות – לתמיכה ולעידוד שילובן
 
 
של אימהות בשוק העבודה תוך שיפור פוטנציאל הצמיחה של כל המשק וצמצום אי השוויון באמצעות העלאה הדרגתית של שיעור התעסוקה ורמת השכר בקרב שני ראשי משק הבית, עוד ניתן לקלוט במעון היום פעוטות /ילדים במצבי סיכון וסכנה המופנים ע"י הלשכה לשירותים חברתיים מהיישוב אכסאל ובהתאם להוראות התע"ס .
א. המדינה/משרד העבודה והרווחה, מסבסד ומשתתף בעלויות שכר הלימוד של הפעוטות הילדים השוהים במעון, והכל עפ"י המבחנים ותנאי הזכאות למתן התמיכות של משרד העבודה והרווחה/האגף הבכיר למעונות יום ולמשפחתונים-לגיל הרך, הנקבעים והמתעדכנים מעת לעת.
ב. כחלק בלתי נפרד מההתקשרות עם המפעיל, וכתנאי לה, על הזוכה לצייד על חשבונו, את המעון בכל הציוד הדרוש לשם הפעלת המעון, והכל בהתאם להנחיות ודרישות האגף/המועצה וכמפורט ביתר מסמכי המכרז.
 
5.       הסכם התקשרות - מתן השירותים והליך ההקצאה למבנה, יהיה בהתאם למפורט במסמכי המכרז לרבות בהסכם ההתקשרות המצורף למסמכי המכרז והמסומן וכן בהנחיות האגף הבכיר למעונות יום ולמשפחתונים לגיל הרך.
 
6.       תמורת ההקצאה : כתמורה להקצאת המבנה , ישלם הגוף המפעיל שייבחר שכר דירה בסכום סמלי על סך 20,000 ₪ לשנה.
 
7.       רישיונות וסמלים להפעלת מעון יום לגיל הרך ממשרד העבודה והרווחה האגף למשפחתונים ומעונות יום
א. הקצאת המבנה תהיה לגוף בעל סמל ארגון ממשרד העבודה והרווחה האגף למשפחתונים ומעונות יום , או משקבל את אישורו של משרד העבודה והרווחה – האגף למשפחתונים ומעונות יום לעניין עמידתו בתנאים שקבע המשרד לצורך קבלת סמל ארגון .
ב. בנוסף על המבקש לצרף התחייבות לעמוד בתנאים שקבע משרד העבודה והרווחה לקבלת סמל מעון מאת המשרד .
ג. אי עמידה בהתחייבות זו תשלול את זכאות המבקש לשימוש במבנה או לכל זכות בו 
ד. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כי המציע הזוכה יישא בכל העלויות הנובעות מהפעלת ואחזקות המעון, כמפורט במרכז זה. כמו כן, יישא הזוכה בכל תשלומי החובה והמיסים החלים בגין השימוש במעון ובהפעלתו, כגון בתשלומים עבור ביוב, חשמל, מים, טלפון, הוצאות ניקיון ואחזקה, הוצאות גינון, שמירה ואבטחה, ותשלומים החלים על מחזיק בנכס בפועל.
 
8.       מקורות כספיים למימון הליך ההקצאה– ע"מ לוודא יכולת כלכלית של הגוף המפעיל , לתחזוקת המבנה והפעלתו . על המבקש להציג מסמכים כי יש ברשותו אמצעים כלכליים ומקורות כספיים לשימוש המבוקש לאחזקת והפעלת המבנה – מחזור כספי של הגוף הנבחר ( כפי שמפורט בתנאי הסף)
 
9.       תוך 10 ימים מאישור התבחינים על ידי מועצת הרשות המקומית , תפרסם הרשות בעיתונות הודעה בדבר קיום התבחינים והאפשרות לעיין בהם במשרדי הרשות המקומית
בכבוד רב ,
ועדת ההקצאות