מכרז 102/2021 הפעלת מועדוניות ונתיבים להורות ‎

 

מועצה מקומית אכסאל

טל': 046550905 , פקס: 046550906

 

מכרז מסגרת פומבי מס' 102/2021

לקבלת הצעות למתן שירותי הפעלה וניהול בתחום הרווחה- מועדוניות ונתיבים להורות

 

1.       מ.מ אכסאל  (להלן: "המועצה" ו/או "המזמין"), מכריזה בזאת על רצונה לקבל הצעות למתן שירותי הפעלה וניהול של פרוייקטים בתחום הרווחה –מועדוניות ונתיבים להורות ב מ.מ אכסאל.

2.       במסגרת מכרז זה הזכיין או הזכיינים אשר יזכרו במכרז עתידים להפעיל מסגרות רווחה שונות ביישוב בתחום מועדוניות שונות ונתיבים להורות ביישוב.

3.       מובהר כי כל  המסגרות תלויות  בתקציב מטעם משרד הרווחה , ואשר על כן  כל מסגרת שתמסר לידי זכיין תמסר בכפוף לאישור תקציבי מטעם  משרד הרווחה .

4.       את מסמכי המכרז, ניתן לרכוש ממזכירות  המועצה בשעות העבודה הרגילות , תמורת תשלום סך 2000 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה .

 

5.       ההצעה תוגש במעטפה סגורה עם כל המסמכים חתומה ע"י המציע בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד המחירים לצרכן  בשווי 50,000 ש"ח לטובת מ.מ אכסאל  בתוקף עד תאריך 30/09/2021  , הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.

6.       על המציע למסור את הצעתו ושאר מסמכי המכרז, אך ורק במעטפה סגורה ובמסירה  ידנית ולהכניסה לתיבת המכרזים שבחדר מזכיר המועצה בבניין המועצה .לא יאוחר מיום חמישי  27/05/2021   עד לשעה 18:00. לא תתקבלנה הצעות הנשלחות בדואר ו/או בכל דרך אחרת שאינה ידנית ו/או שהתקבלו לאחר המועד הנ"ל.

7.       אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המכרז בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה .

8.       מובהר כי אין המועצה מתחייבת להעברת כמות מסגרות כלשהי להפעלת הזכיין ובכלל ,וכי  היא  רשאית לחלק את הפעלת הקטגוריות בין שני מציעים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.

9.       לצורך קבלת הבהרות/העברת שאלות ניתן לפנות בכתב  למר פיאד חבשי  בדוא"ל faiadh@iksal.muni.il   עד ליום 03/05/2021  שעה 13:00.

 

בכבוד רב,

                                                                                    עו"ד מחמד  שלבי

                                                                        ראש המועצה