מכרז 108/2020

ביצוע כביש מס' 87 והשלמת לב היישוב

1. מועצה מקומית אכסאל מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומים לבצוע כביש מס' 87 והשלמת לב היישוב .

2. רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים אצל רשם הקבלנים לענף כבישים ופיתוח סעיף ראשי 200 ובסיווג כספי מתאים אשר מנהלים ספרי חשבונות ומע"מ כחוק, יש לצרף אישורים.

3. ההצעה תוגש במעטפה סגורה עם כל המסמכים כולל תוכניות חתומות ע"י הקבלן בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד הסלילה בשווי 50,000 ש"ח לטובת מ.מ אכסאל בתוקף עד תאריך 11.2.2021 , הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.

4. סיור קבלנים ייערך ביום שני תאריך 2.11.2020 שעה 10:00, המפגש יהיה בבניין המועצה בכפר אכסאל.

5. ניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 1500 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה .

6. המועד האחרון להגשת ההצעות היינו יום חמישי תאריך 12.11.2020 שעה _18:00 .
ההצעות תוגשנה ידנית בלבד ויוכנסו לתיבת המכרזים במשרד מזכיר המועצה .

7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המכרז בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה וזאת בלי שיהיה לה הסבר ולא יהיה כל טיעון של אחרים עקב כך.


בכבוד רב ,

עו"ד מוחמד שלבי
ראש המועצה המקומית
22.10.2020

 

 

 

 

أعمال تعبيد وترميم شارع رقم 87 وجذر البلد

1. يعلن المجلس المحلي أكسال عن رغبته بقبول عروض من مقاولين مسجلين بطريقه الظرف المختوم – أعمال تعبيد وترميم شارع رقم 87 وجذر البلد .

2. تقبل العروض فقط من مقاولين ذوي خبره ومسجلين في سجل المقاولين للفرع الرئيسي لاعمال التطوير 200 تصنيف مالي ملائم لقيمة العطاء,على المقاول ارفاق شهادة مقاول في سجل المقاولين وشهادات اثبات ادارة حسابات قانونيه في ضريبة الدخل وضريبة القيمه الاضافيه ومصدقه من مراقب حسابات قانوني.

3. تقدم العروض في ظرف مغلق مع الوثائق وتعاد مع جميع الخرائط ووثائق العطاء موقعه من قبل المقاول ومرفقه بكفالة بنكيه مرتبطة بجدول غلاء تعبيد الطرق بقيمه 50,000 شاقل لصالح المجلس المحلي اكسال سارية المفعول حتى موعد أقصاه 11.2.2021 والعرض الذي لا يرفق به كفاله بنكيه لا يجري بحثه .

4. تجري جولة المقاولين في يوم الاثنين الموافق _2.11.2020 الساعة 10:00 , اللقاء في بناية المجلس في قرية أكسال .

5. يمكن الحصول علي نماذج المناقصات من مكاتب المجلس المحلي اكسال في ساعات الدوام العادية , مقابل مبلغ قيمتة 1500 ش.ج لا تعاد في أي حال.

6. اخر موعد لتقديم العروض بظرف مغلق يوم الخميس الموافق _12.11.2020 الساعه 18:00 , العروضات تقدم باليد فقط وتدخل لصندوق المناقصات في مكتب سكرتير المجلس .

7. المجلس المحلي غير ملزم بقبول ادنى عرض او اي عرض اخر والمجلس يحتفظ بحقه لابطال او اضافة اي جزء من قيمة المناقصه وذلك حسب الميزانيات المتوفرة لديها وبدون أي تفسير لذلك , ولا يحق لأحد المطالبه بأي تعويض يكون نتيجة ذلك .

مع الاحترام,

المحامي محمد شلبي
رئيس المجلس المحلي
22.10.2020