מכרז פומבי מס 101/2020 לאיסוף, פינוי וטיפול בפסולת ברחבי המועצה

 

מועצה מקומית אכסאל
מכרז פומבי מס' 101/2020
לאיסוף, פינוי וטיפול בפסולת ברחבי המועצה
(מעורבת ביתית, מסחרית, תעשייתית, גזם וגרוטאות )
1. המועצה המקומית איכסאל (להלן גם: "המועצה") מזמינה בזאת הצעות למתן שירותי איסוף והובלת פסולת ביתית, מסחרית גזם וגרוטאות ברחבי היישוב, כמו גם שירותים נוספים בהתאם לתנאי והוראות מסמכי המכרז, לרבות המפרט הטכני (להלן: "השירותים").
2. את תנאי המכרז והמסמכים הנלווים אליו, לרבות נוסח ההסכם עליו יידרש הזוכה במכרז לחתום, ניתן לרכוש תמורת תשלום של 2,000 ₪ (אלפיים שקלים חדשים), במשרד מזכיר המועצה בבניין המועצה, בימים ב' – ה' ו ש' בין השעות 09:00-14:00 התשלום לא יוחזר., אי השתתפות המציע במכרז, מכל סיבה שהיא, לרבות איחור במועד מסירת ההצעה ו/או ביטולו של המכרז על-ידי המועצה, לא יהוו עילה להחזרת תשלום זה.
ניתן לעיין במסמכי המכרז קודם לרכישתם ללא תשלום במשרד מזכיר המועצה המקומית
3. שאלות הבהרה ביחס למסמכי המכרז יתקבלו עד לתאריך 20/02/2019 בשעה 14:00, אצל מר' חביב אללה מוראד מנהל יח"ס הרי נצרת במייל בלבד: morad147@gmail.com . באחריות הקבלן לוודא קבלת השאלות בטלפון: 050-8871220 פניות טלפוניות בעניין בירורים לא תענינה. השאלות יענו בכתב בלבד, ע"פ שיקול דעתה הבלעדי של המועצה, וישלחו לידי כלל המשתתפים .
4. סיור להכרת אזור ביצוע השירות ומפגש הבהרות, יצא ממשרדי מחלקת התברואה מועצה מקומית איכסאל ביום 17/02/2020 בשעה 10:00 בבוקר ,ההשתתפות בסיור הינה תנאי להשתתפות במכרז

5. את ההצעות, בצירוף כל מסמכי המכרז, כשהן חתומות ע"י המציע, יש להגיש במסירה ידנית (לא לשלוח בדואר) במעטפה סגורה ותוכנס לתיבת המכרזים כשעליה מצוין, מכרז פומבי מספר 101/2020 בבניין המועצה, בלשכת מזכיר המועצה , וזאת עד ליום 26/02/2020 בשעה 18:00. הצעה שתימסר לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל תפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.
6. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא, והיא שומרת לעצמה את הזכות לבצע את כל או רק חלק מתכולת עבודות נושא מכרז זה, או להוסיף עליהן עבודות נוספות, והכל על-פי שיקול דעתה הבלעדי.
7. פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים בחוזה וביתר המסמכים שבחוברת המכרז.

הוראות המכרז מנוסחות מטעמי נוחות בלשון זכר אך מתייחסות לזכר ונקבה כאחד.

בברכה,
עו"ד מוחמד ראפע שלבי
ראש המועצה