מכרז מס 109/2018 לביצוע קיר ותכנון חניון בשכונה צפונית – אכסאל

מכרז מס' 109/2018
לביצוע קיר ותכנון חניון בשכונה צפונית – אכסאל

1. מועצה מקומית אכסאל מזמינה בזאת הצעות מחיר מקבלנים רשומים לביצוע שיקום ופיתוח לב הישוב אכסאל .

2. רשאים להשתתף במכרז קבלנים רשומים אצל רשם הקבלנים לענף כבישים ופיתוח סעיף ראשי 200 ובסיווג כספי מתאים אשר מנהלים ספרי חשבונות ומע"מ כחוק, יש לצרף אישורים.

3. ההצעה תוגש במעטפה סגורה עם כל המסמכים כולל תוכניות חתומות ע"י הקבלן בצירוף ערבות בנקאית צמודה למדד הסלילה בשווי 45,000 ש"ח לטובת מ.מ אכסאל בתוקף עד תאריך 10/10/2018, הצעה ללא ערבות תקינה לא תובא לדיון.

4. סיור קבלנים ייערך ביום שלישי תאריך 03/07/2018 שעה 11:00 , המפגש יהיה בבניין המועצה בכפר אכסאל, סיור קבלנים אינו חובה .

5. ניתן להשיג את מסמכי המכרז במשרדי המועצה בשעות העבודה הרגילות תמורת תשלום סך של 1500 ש"ח שלא יוחזרו בשום מקרה .

6. המועד האחרון להגשת ההצעות במשרדי המועצה היינו יום שלישי תאריך 10/07/2018 שעה 18:00. ההצעות תוגשנה ידנית בלבד ויוכנסו לתיבת המכרזים .

7. אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה אחרת והיא שומרת לעצמה את הזכות להגדיל או להקטין את היקף המכרז בהתאם לתקציב שיעמוד לרשותה וזאת בלי שיהיה לה הסבר ולא יהיה כל טיעון של אחרים עקב כך.


בכבוד רב, עו"ד עבד אלסלאם דראושה
ראש המועצה