נוהל הצעות מחיר מס 001/2018 - פינוי, טיפול ומחזור פסולת בניין בכפר אכסאל

הזמנה להציע הצעות

1.1 מעוצה מקומית אכסאל מעוניינת לפנות ריכוזי פסולת שהצטברו באזורים שונים בתחומיה המוניציפאליים של הכפר ולשם כך פונה בהזמנה להציע הצעות לפינוי ריכוזי הפסולת, המופיעים בתצ"א אשר צורף כנספח א' להסכם (להלן – "ריכוז מצבורי הפסולת").

1.2 את מסמכי ותנאי הנוהל ומסמכים נלווים, וכן את נוסח חוזה הקבלנות ונספחיו שהזוכה יידרש לחתום עליו (להלן:"מסמכי המכרז"), ניתן לקבל במשרדי מחלקת התברואה בבניין המועצה, בימים ב',ג',ד',ה', ושבת, בין השעות 08:00 עד 16:00 .
לפרטי המכרז נא לפנות למר חביב אללה מוראד מנהל היחידה הסביבתית
בטל':04-6433837 נייד : 050-8871220 בין שעות 08:00 בבוקר ועד 16:00 אחה"צ..

1.3 המציע יגיש הצעתו בשיטת המעטפת הסגורה לתיבת המכרזים במשרדי מועצה המקומית אכסאל עד לתאריך 21/03/2018 בשעה 12:00 (בצירוף האישורים והמסמכים המפורטים שם) ובצירוף ערבות בנקאית כדין.


1.4 סיור להכרת אזור ביצוע השירות ומפגש הבהרות, יצא ממשרדי מחלקת ההנדסה
במועצה מקומית אכסאל ביום 14/03/2018 בשעה 10:00 בבוקר, ההשתתפות
בסיור הינה חובה ותנאי להשתתפות בנוהל זה .

1.5 המועצה שומרת לעצמה את הזכות לקבל כל הצעה שהיא או לדחות את כל ההצעות, לרבות ההצעה הנמוכה ביותר. כמו כן המועצה שומרת לעצמה את הזכות לנהל משא ומתן עם מי מהמציעים שהצעותיהם תימצאנה מתאימות.
1.6 פרסום זה הינו לידיעה כללית בלבד. הפרטים המלאים והמחייבים אודות המכרז הם אלו המופיעים בחוזה וביתר המסמכים שבחוברת המכרז.

 


בכבוד רב

מועצה המקומית אכסאל