טופס מקוון - השגה על חיוב ארנונה

בהתאם לקבוע בחוק רשאי "מחזיק" בנכס להגיש למנהל הארנונה השגה בטענה שבהודעת החיוב נפלה טעות באחד מאלה:

  • אזור
  • סוג בניין
  • שימוש
  • שטח החיוב
  • זהות המחזיק
  • בעל השליטה

 

החוק קובע כי את ההשגה ניתן להגיש בתוך 90 ימים מיום קבלת הודעת החיוב לשנה השוטפת, ומנהל הארנונה ישיב להשגה בתוך 60 ימים מיום קבלתה במועצה.

הרואה עצמו מקופח מתשובת מנהל הארנונה רשאי לערער עליה בכתב בתוך 30 ימים בפני ועדת הערר.

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער לבית המשפט לעניינים מנהליים.

לפירוט נוסף ראו חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו - 1976.

 

פרטי הנכס:

 

פרטי בעל הנכס:

 

נא לסמן את סיבת ההשגה:

 

נימוק המשיג/ה:

 
 

פרטי המחזיק/ה הרשום ברשות:

× חשוב! אם ההשגה מוגשת ע"י מיופה כח, נא למלא את פרטי המחזיק/ה ולצרף ייפוי כח מתאים